władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyWacław I cieszyński

Wacław I cieszyński

[...] mąż pobożny i bogobojny [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I cieszyńskiEufemia, córka Siemowita IV Młodszego, siostrzenica Władysława Jagiełły
życie
1413/1418 - 1474 (Bielsko)
małżeństwa
  1. 1438/39 - 1445/46: Elżbieta, córka Fryderyka I Hohenzollerna, elektora brandenburskiego, wdowa po Ludwiku II legnicko-brzeskim
panowanie
1431-1442: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, 1/2 Ścinawy (współrządy)
1442-1443: 1/2 Bytomia, Cieszyn (formalne współrządy), Siewierz
1443-1452: 1/2 Bytomia, Cieszyn (formalne współrządy)
1452, 1459-1474: Bielsko, Cieszyn (formalne współrządy)
1452-1459: Bielsko, 1/2 Bytomia, Cieszyn (formalne współrządy)

1431

📖
Dnia szóstego miesiąca maja, Bolesław książę cieszyński, syn starszego Przemysława, zakończył życie w Cieszynie; zwłoki jego pochowano w grobach ojców, w klasztorze cieszyńskim zakonu kaznodziejskiego. - Kronika Jana Długosza
-(6 V) Śmierć ojca Bolesława I cieszyńskiego.

1434

📖
Książęta zatem śląscy udali się do króla, który na ich żądanie nakazał zjazd, w celu ukrócenia wszelakich gwałtów i nadużyć, i uspokojenia wszczętych wojen i zamieszek. Naznaczono do tego zjazdu miasteczko Będzin i dzień Św. Jadwigi. Przybyli nań ze strony Królestwa Polskiego Zbigniew biskup, Mikołaj z Michałowa kasztelan i starosta krakowski, tudzież inni panowie; z strony zaś Śląska Bernard opolski, Mikołaj raciborski, Wacław cieszyński i Wacław oświęcimski, książęta, z wielu innymi panami śląskimi. Po kilkudniowych układach i rokowaniach przywrócono pokój wzajemny, uchwalono szkód wynagrodzenie, i zastrzeżono, aby obie strony nie dawały u siebie przytułku i wsparcia Mikołajowi Siestrzeńcowi, jako burzycielowi powszechnej spokojności, i nie dopuszczały mu w swoich krajach i posiadłościach rozbojów, grabieży i łotrostwa, owszem na wzajemne żądanie udzielały sobie pomocy do chwytania jakichkolwiek bądź rozbójców i napastników. - Kronika Jana Długosza
-(15 X) Zjazd w Będzinie z posłami polskimi.

1438

📖
[Dziersław z Rytwian] we wtorek zapustny przybył pod miasteczko Zator, a przystawiwszy drabiny w nocy, kiedy mieszczanie bynajmniej się nie spodziewali zdrady, miasto opanował, i wszystkich mieszkańców z domów powyrzucał, ich zaś majątki zagrabił. [...]
Ale gdy około środopościa wojsko zaborcy wysłane pod Toszek powracało ze zdobyczą i stanęło noclegiem w powiecie siewierskim przy wsi Wojkowicach, gdzie lud rozwolniony po trudach podróży oddal się był opilstwu, i niepomny, iż się znajdował w nieprzyjacielskiej ziemi, słabą albo raczej żadną nie ubezpieczał się strażą, napadli je w nocy Ślązacy i pobili. Część zginęła pod mieczem, a część dostała się w niewolę. - Kronika Jana Długosza
-(II) Najazd Dziersława z Rytwian na księstwo oświęcimskie.

1438/1439

📖
[...] wziął bowiem na żonę wdowę po Ludwiku [II] księciu legnickim, a córkę Fryderyka margrabiego brandenburskiego, niewiastę już w latach podeszłą [...] - Kronika Jana Długosza
-(9 XII 1438/17 II 1439) Małżeństwo z Elżbietą, córką Fryderyka I Hohenzollerna, elektora brandenburskiego, wdową po Ludwiku II legnicko-brzeskim.

1442

-(29 XI) Podział księstwa cieszyńskiego pomiędzy braćmi.

1443

📖
Tymi czasy także Zbigniew kardynał biskup krakowski, chcąc pomnożyć posiadłości i rozszerzyć granice swojego kościoła krakowskiego, kupił ziemię, i księstwo siewierskie od Wacława księcia cieszyńskiego za sześć tysięcy grzywien szerokich groszy. - Kronika Jana Długosza
-(24 XII) Wacław sprzedaje Siewierz (wraz z okręgiem) biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu za cenę 6000 grzywien.

1445

-(VI) Zawarcie układu z Janem I lubińskim i Henrykiem X chojnowskim.

1445/1446

-Rozpad małżeństwa z Elżbietą.

1447

📖
Z Mikołajem i Wacławem książętami raciborskimi i Bolesławem cieszyńskim, tudzież wielu radcami ich księstw, i posłami książąt oświęcimskich, którzy na niedzielę pierwszą postu zjechali do Krakowa, wskutek wzajemnych układów [...] zawarty został pokój wieczysty, na warunkach słusznych i obu stronom dogodnych, wzajemnie stwierdzony i opisany. - Kronika Jana Długosza
-(4 II) Układ krakowski między Królestwem Polskim a książętami górnośląskimi (opawsko-raciborskimi, cieszyńskimi i oświęcimskimi).

1449

-(30/31 X) Śmierć Elżbiety.

1452

-(2 II) Wacław przekazuje bratu Bolesławowi połowę Bytomia, w zamian za Bielsko.
📖
Dnia czwartego października, Bolesław książę cieszyński, syn Bolesława, a wnuk Przemysława, zakończył życie w Cieszynie i w klasztorze braci zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(4 X) Śmierć brata Bolesława.

1457

-(1 VII) Wacław i Przemysław II zawierają traktat pokojowy z Królestwem Polskim.

1459

-(6 VII) Sprzedaż połowy Bytomia Konradowi IX Czarnemu, za cenę 1700 grzywien.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć (bezpotomna) kuzyna Władysława II, księcia płockiego.

przed 1466

-(/6 XI 1465) Wacław dopuszcza bratanka Kazimierza II do formalnych współrządów w księstwie cieszyńskim.

1468

📖
Roku Pańskiego 1468 pan legat ekskomunikował pięciu książąt ze Śląska, mianowicie książąt górno[śląskich] Przemysła [II cieszyńskiego] i Wacława [I cieszyńskiego] oraz książąt dolno[śląskich] Konrada [X] Białego, Konrada [IX] Czarnego i księcia na Legnicy Fryderyka [I], ponieważ wezwał ich, aby udzielili pomocy wrocławianom i innym książętom przeciw trucicielskiemu smokowi Jerzykowi. Ci zaś nieustępliwi i zbuntowani trwali w ekskomunice od święta Św. Zofii aż do czasu po święcie Wniebowzięcia Błogosławionej Maryi Dziewicy. - Roczniki głogowskie
-(15 V-15 VIII/) W związku z popieraniem króla czeskiego Jerzego z Podiebradów, Wacław zostaje tymczasowo ekskomunikowany przez legata papieskiego Rudolfa z Rüdesheimu.

1474

📖
Wacław książę cieszyński, mąż pobożny i bogobojny, nie zostawiwszy po sobie żadnego potomstwa (wziął bowiem na żonę wdowę po Ludwiku [II] księciu legnickim, a córkę Fryderyka margrabiego brandenburskiego, niewiastę już w latach podeszłą) zakończył życie w Bielsku [...] - Kronika Jana Długosza
-Śmierć Wacława I cieszyńskiego w Bielsku.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry