władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyKazimierz II cieszyński

Kazimierz II cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II cieszyńskiAnna, córka Iwana, księcia bielskiego, siostrzenica Zofii (Sonki) holszańskiej
życie
1449/1453 - 28 X albo 13 XII 1528 (Cieszyn)
małżeństwa
  1. 1478/80 - 1496: Joanna, córka Wiktoryna z Podiebradów, księcia ziębicko-kłodzkiego, wnuczka króla czeskiego Jerzego z Podiebradów
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Fryderyk (1480/83 - VI 1507)
    Wacław (1488/96 - 17 XI 1524)
panowanie
/1466-1474: Cieszyn (formalne współrządy)
1474-1477: Cieszyn (formalne współrządy), Frydek
1477-1480: Cieszyn, Frydek, 1/2 Głogowa, Skoczów, 1/2 Ścinawy
1480-1493: Cieszyn, Frydek, Skoczów
1490-1491: Głogów (zarząd)
1493-1498: Cieszyn, Frydek, Oleśnica, Skoczów, Wołów
1498-1506: Cieszyn, Frydek, Oleśnica, Pszczyna, Skoczów, Wołów
1506-1517: Cieszyn, Frydek, Głogów, Oleśnica, Opawa, Pszczyna, Skoczów, Wołów
1517-1528: Cieszyn, Frydek, Głogów, Oleśnica, Opawa, Skoczów, Wołów

1452

📖
Dnia czwartego października, Bolesław książę cieszyński, syn Bolesława, a wnuk Przemysława, zakończył życie w Cieszynie i w klasztorze braci zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(4 X) Śmierć ojca Bolesława II cieszyńskiego.

przed 1466

-(/6 XI 1465) Kazimierz zostaje dopuszczony do formalnych współrządów w księstwie cieszyńskim przez stryja Wacława.

1471

📖
We czwartek, dnia dwudziestego piątego lipca, Władysław, nowo obrany król czeski, wyjechawszy z Krakowa, puścił się w podróż do Czech. [...] Byli w orszaku Władysława trzej biskupi, Mikołaj Kamieniecki, Wincenty Chełmiński i Paweł Laodycejski, sześciu książąt śląskich, jako to, Przemysław toszecki, Wacław rybnicki, Jan raciborski, Kazimierz cieszyński, Jan gliwicki i Jan zatorski [...] - Kronika Jana Długosza
-(25 VII-VIII/IX) Kazimierz bierze udział w wyprawie królewicza polskiego Władysława Jagiellończyka, w celu objęcia tronu czeskiego.

1474

📖
Wacław książę cieszyński, mąż pobożny i bogobojny, nie zostawiwszy po sobie żadnego potomstwa (wziął bowiem na żonę wdowę po Ludwiku [II] księciu legnickim, a córkę Fryderyka margrabiego brandenburskiego, niewiastę już w latach podeszłą) zakończył życie w Bielsku [...] - Kronika Jana Długosza
-Śmierć stryja Wacława I cieszyńskiego.

1477

-(/18 III) Stryj Przemysław II cieszyński, zawiera układ o wzajemnym dziedziczeniu Kazimierza z Janem V zatorskim, w przypadku braku potomstwa męskiego.
📖
Dnia jedenastego marca, Przemysław książę cieszyński, w Cieszynie w zamku książęcym życie zakończył [...] Umierając naznaczyłtestamentem bratanka swego Kazimierza, syna Bolesława, spadkobiercą wszystkich swoich książęcych posiadłości [...] - Kronika Jana Długosza
-(11 lub 18 III) Śmierć stryja Przemysława II cieszyńskiego.

1478/1480

-(1478/15 II 1480) Małżeństwo z Joanną, córką Wiktoryna z Podiebradów, księcia ziębicko-kłodzkiego, wnuczką króla czeskiego Jerzego z Podiebradów.

1478

-(IX) Kazimierz wkracza do Głogowa, przejmuje opiekę nad księżną-wdową Małgorzatą Cilly (11 IX) i zmusza radę miejską do złożenia hołdu.

1479

-(12 VIII) Kazimierz składa (w Ołomuńcu) hołd lenny Maciejowi Korwinowi.
-(10 X) Zgoda Kazimierza na przekazanie dóbr głogowskich Maciejowi Korwinowi w zamian za obietnicę otrzymania Koźla i 2000 florenów węgierskich.

1480

📖
[...] roku Pańskiego 1480 [Jan] obległ zamek w Głogowie i przegnał księżnę Małgorzatę, starą i bardzo prawą. I w ten sposób miasto Głogów tegoż roku na powrót zostało zjednoczone przez księcia Jana. - Roczniki głogowskie
-(III-V) Jan II Szalony oblega zamek w Głogowie (leżący w części miasta należącej do Piastów cieszyńskich i zajmowany przez księżnę-wdowę Małgorzatę Cilly).-Porażka w starciu z wojskami Jana II Szalonego pod Górą.

1481

-(7 VI) Wstępny układ pokojowy pomiędzy Janem II Szalonym i Maciejem Korwinem (obejmujący także Kazimierza).-Tymczasowe objęcie zastawu w postaci zamku i dóbr Veveří na Morawach.

1482

-(7 VI) Kazimierz zrzeka się praw do połowy księstwa głogowskiego na rzecz Jana II Szalonego.

1483

-(11 VIII) Wydanie kuzynki Jadwigi za mąż za Stefana Zapolyę, magnata węgierskiego.

1486

-(16 V) Stefan Zapolya i Jadwiga oficjalnie rezygnują z wszelkich praw do księstwa cieszyńskiego.

1489

-Potwierdzenie wszystkich dotychczasowych przywilejów miasta Bielska.

1490

📖
Tego roku [1490 - przyp. wł.], około święta Św. Marcina odbył się zjazd książąt we Wrocławiu, na który król Władysław wysłał księcia cieszyńskiego Kaźka, którego zatwierdził i ustanowił starostą generalnym Śląska. Tam go uznali. - Roczniki głogowskie
-(26 IV/) Kazimierz zostaje mianowany przez króla czeskiego i węgierskiego, Władysława II Jagiellończyka, starostą generalnym na Śląsku.-(IX) Kazimierz obejmuje zarząd nad księstwem głogowskim.

1491

-(20 II) Układ w Koszycach.

1493

-Kazimierz zakupuje Wołów i Oleśnicę i włącza je do swego władztwa.
-Kazimierz dowodzi, w imieniu króla czeskiego, wyprawą zbrojną na Bolków.

1496

-(24 albo 28 VII) Śmierć Joanny z Podiebradów.

1497

-(VI) Zjazd w Nysie z Mikołajem II opolskim, Wiktorynem ziębickim i biskupem wrocławskim Janem Rothem.-Jan Dobry przeprowadza mobilizację wojsk, w celu uderzenia na ziemie Kazimierza, głównego sprawcę stracenia Mikołaja II.

1498

-Formalne objęcie ziemi pszczyńskiej.
-Kazimierz potwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje miasta Pszczyny.

1501

-Nieudana próba osadzenia syna Fryderyka na stanowisku biskupa pomocniczego wrocławskiego (spowodowana brakiem zgody na nominację kapituły katedralnej, niechętnej Kazimierzowi).

1504

-(3 II) Kazimierz uczestniczy w wydaniu dokumentu znacznie ograniczającego uprawnienia Kościoła na Śląsku (tzw. Układ Kolowrata).
-Władysław II Jagiellończyk odwołuje Kazimierza ze stanowiska starosty generalnego na Śląsku.-Kazimierz potwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje miasta Skoczowa.

1506

-(jesień) Ponowne powołanie Kazimierza na stanowisko starosty generalnego na Śląsku, wobec elekcji Zygmunta Jagiellończyka na tron litewski i polski.

1509

-(wiosna) Kazimierz pośredniczy w zawarciu ugody pomiędzy miastem Wrocławiem a Fryderykiem II legnickim.

1515

-(6 I) Kazimierz uzyskuje u króla Władysława II Jagiellończyka potwierdzenie swych praw do księstwa opawskiego.
-(II) Zawarcie porozumienia ze stanami śląskimi.

1517

-(/21 II) Dopuszczenie syna Wacława do formalnych współrządów w księstwie cieszyńskim.
-Kazimierz oraz Fryderyk II legnicki uzyskują u Ludwika II Jagiellończyka, króla czeskiego i węgierskiego, potwierdzenie swych praw do księstwa opolskiego, po spodziewanej bezdzietnej śmierci Jana Dobrego.
-Sprzedaż księstwa pszczyńskiego Janowi Thurzo za kwotę 40000 guldenów.

1518

-(18 IV) Uczestnictwo w uroczystościach ślubnych Zygmunta Jagiellończyka z Boną Sforza w Krakowie.

1521

-(25 VI) Kazimierz wraz z synem Wacławem potwierdzają wszystkie przywileje Cieszyna, w zamian za anulowanie długów zaciągniętych u rady miejskiej.
-(9 XI) Przywileje gospodarcze dla miasta Bielska.

1522

-(15 VII) Potwierdzenie wszystkich praw i przywilejów miasta Bielska.

1523

-(8 XII) Ludwik II Jagiellończyk zatwierdza panowanie Kazimierza w księstwie opawskim.

1525

-(16 V) Nadanie miastu Bielsku przywileju organizacji targu mięsnego.
-Ludwik II Jagiellończyk zatwierdza Kazimierza na stanowisku starosty generalnego na Śląsku.

1527

-Odkupienie z rąk biskupa ołomunieckiego, Stanisława Turzo, miasta Frydek i Mistek.
-Wyjazd Kazimierza na Węgry (do Budy) z ramienia Zygmunta I.

1528

-(28 X albo 13 XII) Śmierć Kazimierza II cieszyńskiego w Cieszynie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry