władcy zwierzchniJagiellonowieJan I Olbracht

Jan I Olbracht

Był wysokiego wzrostu, oczu piwnych, na twarzy z pewnym wyrzutem i wysiękiem. Tęgi, kościsty i silny, około piersi, rąk i nóg gęstszym, na głowie rzadkim włosem okryty. W ruchach szybki, często u boku z mieczykiem przypasanym występował, namiętnościom i chuciom jako człowiek wojskowy folgował.
Chronica Polonorum Macieja Miechowity
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz IV JagiellończykElżbieta, córka Albrechta Habsburga, króla rzymskiego, czeskiego i węgierskiego
narodziny
chrzest
śmierć
27 XII 1459🕛12:00
Kraków
30 XII 1459
Kraków
17 VI 1501🕙ok. 10:00
Toruń
małżeństwa (konkubinaty)
  1. 1498 - ?: Wąsówna, mieszczka krakowska
    • związek niepewny; wspomina o nim tylko Almanach nova Jana Stoefflera z 1507 roku
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca
Kazimierz IV Jagiellończyk (ojciec)1492 - 1501 (♔ 1492)Aleksander I Jagiellończyk (brat)

1467

-(1 X) Jan Olbracht (wraz z braćmi) rozpoczyna edukację pod kierunkiem kanonika krakowskiego Jana Długosza.

1472-1474

-Edukacja pod kierunkiem Filipo Buonaccorsi (Kallimacha), wybitnego włoskiego humanisty.

1476

-(25 IV) Zjazd w Malborku.

1478

-(III) Sejm litewski w Brześciu.

1479

-(9 X) Hołd wielkiego mistrza krzyżackiego, Marcina Truchsessa w Nowym Korczynie.

1481

-(15 IV) Kazimierz udaremnia spisek opozycji antyjagiellońskiej na Litwie (zmierzający do królobójstwa).

1485

-(6 III-19 IV) Sejm ziem pruskich w Toruniu.
-(18 VI) Kazimierz (z Janem Olbrachtem i Aleksandrem) wyprawia się do Mołdawii.

1486

-Objęcie stanowiska namiestnika królewskiego na Rusi.

1487

📖
Po licznym pustoszeniu ziemi naszej przez Tatarów posłał przeciwko nim Kazimierz syna swojego Jana Olbrachta, który połączywszy się z Rusią i Podolanami, poszedł przeciwko Tatarom ku Kopersztynowi. Ujrzawszy zaś ich Tatarzy uszykowali się i poszli przeciwko naszym, i zaczęli strzelać w górę, tak że i niebo od strzał zaćmiło się, i wielu wtedy naszych, takoż i konie, strzałami porazili. Lecz nasi pobiegli ku nim i w walce wręcz onych pobili, do piętnastu tysięcy, niemało też i żywych pojmali, i tych dokończywszy, obrócili się na drugich. Oni zaś o niczym nie wiedząc, obóz naszych nieomal pusty znaleźli, sądzili, że przed nimi chrześcijanie uciekli i zaczęli tam jeść i pić, co znaleźli, wino i gorzałkę i in. Nasi zaś napadli na nich nieoczekiwanie i zabili ich do dziesięciu tysięcy, i samego carka zabili. - Latopis hustyński
-(8 IX) Jan Olbracht w bitwie pod Kopystrzyniem rozbija wojska tatarskie.

1489

-(VII) Wyprawa przeciwko Tatarom.

1490

-Jan Olbracht, działając z polecenia ojca, rozsądza spór pomiędzy Konradem III Rudym i dworzaninem królewskim, Janem Giżyckim.
-(6 IV) Śmierć króla Węgier, Macieja Korwina.

1491

-(20 II) Zjazd pokojowy w Koszycach.-Jan Olbracht zrywa umowę koszycką.

1492

-(1 I) Wojska Jana Olbrachta zostają rozbite pod Preszowem przez Stefana Zapolyę.
-(6 I) Utrata Preszowa.
-Jan Olbracht powraca do Polski.
-(7 VI) Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.-(20 VII) Sejm litewski w Wilnie.-(15-27 VIII) Sejm w Piotrkowie.
📖
1492 - niedziela przed Św. Michałem, koronacja króla Jana Olbrachta. - Rocznik poznański młodszy
-(23 IX) Jan Olbracht zostaje koronowany w katedrze wawelskiej.
-(5 XII) Zawarcie (w Budzie) przymierza z Władysławem Jagiellończykiem.

1493

-(28 I-4 III) Sejm w Piotrkowie.-(2 II) Śmierć Zbigniewa Oleśnickiego młodszego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.-(29 V) Jan przyjmuje (w Poznaniu) hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Jana von Tieffen.
-Krwawe stłumienie buntu w Głogowie.

1494

-Przedłużenie rozejmu z Turcją (o 3 lata).
-(17 IV-6 V) Zjazd Jagiellonów w Lewoczy.-(28 V/21 IX) Śmierć Władysława wadowickiego.-(29 VII) Odkupienie księstwa zatorskiego od Jana V (za cenę 80000 złotych węgierskich) i przekazanie mu go w dożywocie (wraz z Wadowicami).
-(10 IX) Zjazd senatorów w Radomiu.-(31 X/XII) Zatwierdzenie przywilejów pruskich w Toruniu.

1495

-(16 II) Śmierć Janusza II płockiego.-Jan Olbracht proponuje Aleksandrowi, aby nadał Kijowszczyznę Zygmuntowi.

1496

-(II) Litewski sejm odrzuca propozycję nadania Zygmuntowi Kijowa.
-(4 III-2 V) Sejm w Piotrkowie.-(26 XI-XII) Zjazd z Aleksandrem i Zygmuntem w Parczewie.

1497

-(13 I) Hołd lenny Konrada III Rudego złożony w Lublinie.
-(VI) Wyprawa w celu odbicia Kilii i Białogrodu z rąk tureckich.

1498

-(4 I) Zjazd z bratem Fryderykiem (prawdopodobnie również przy udziale Zygmunta) w Łowiczu.
-(18 I-17 II) Sejm w Piotrkowie.-(V) Pierwszy najazd turecki (z udziałem Tatarów i Mołdawian) na Polskę.-(12 VII) Zawarcie w Krakowie układu z Węgrami o przyjaźni i współpracy.
-(VII) Najazd tatarski na Podole i Ruś Czerwoną.
-(XI) Ponowny najazd turecki na Polskę.

1499

-(II) Wielki Mistrz Krzyżacki, Fryderyk saski odmawia złożenia hołdu i zatwierdzenia pokoju z Janem Olbrachtem.
-(15 IV) Zjazd w Krakowie.-(12 VII) Zawarcie układu pokojowego z Mołdawią.
-(24 VII) Unia wileńska.
-(20 XI) Jan Olbracht zwraca księstwo głogowskie Czechom.

1500

-(1 III) Rozejm z Turcją.
-(VI) Najazd tatarski na Polskę.
-(VII) Jan Olbracht przystępuje do antyhabsburskiego przymierza węgiersko-francuskiego.
-(IX) Najazd tatarski na Polskę i Litwę.

1501

-(11 I) Antymoskiewskie przymierze (w Krakowie) z Tatarami zawołżańskimi.
-(II/III) Sejm w Piotrkowie.-(8 V) Jan Olbracht przybywa do Torunia (celem przymuszenia Fryderyka saskiego do hołdu).
-(17 VI) Śmierć Jana I Olbrachta w Toruniu.
-(19 VII) Sułtan Bajazyd II zatwierdza układ pokojowy z Polską.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry