władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyPrzemysław II cieszyński

Przemysław II cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I cieszyńskiEufemia, córka Siemowita IV Młodszego, siostrzenica Władysława Jagiełły
życie
1418/1420 - 11 albo 18 III 1477 (Cieszyn)
małżeństwa
  1. 1462/68 - 1477: Anna, córka Bolesława IV warszawskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jadwiga (1469 - 6 IV 1521)
panowanie
1431-1442: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, 1/2 Ścinawy (współrządy)
1442-1447: Cieszyn (formalne współrządy)
1447: Cieszyn (formalne współrządy), Frysztat, Skoczów
1447-1460: Cieszyn (formalne współrządy), Skoczów
1460-1477: Cieszyn (formalne współrządy), 1/2 Głogowa, Skoczów, 1/2 Ścinawy

1431

📖
Dnia szóstego miesiąca maja, Bolesław książę cieszyński, syn starszego Przemysława, zakończył życie w Cieszynie; zwłoki jego pochowano w grobach ojców, w klasztorze cieszyńskim zakonu kaznodziejskiego. - Kronika Jana Długosza
-(6 V) Śmierć ojca Bolesława I cieszyńskiego.

1442

-(29 XI) Podział księstwa cieszyńskiego pomiędzy braćmi.

1447

📖
Z Mikołajem i Wacławem książętami raciborskimi i Bolesławem cieszyńskim, tudzież wielu radcami ich księstw, i posłami książąt oświęcimskich, którzy na niedzielę pierwszą postu zjechali do Krakowa, wskutek wzajemnych układów [...] zawarty został pokój wieczysty, na warunkach słusznych i obu stronom dogodnych, wzajemnie stwierdzony i opisany. - Kronika Jana Długosza
-(4 II) Układ krakowski między Królestwem Polskim a książętami górnośląskimi (opawsko-raciborskimi, cieszyńskimi i oświęcimskimi).-(25 VII/18 IX) Śmierć matki Eufemii.

1454

-(9-10 II) Prawdopodobny udział w uroczystościach ślubnych Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki w Krakowie.

1457

-(1 VII) Przemysław i Wacław zawierają traktat pokojowy z Królestwem Polskim.

1458

-Objęcie zastawu w postaci zamku i dóbr Veveří na Morawach z nadania króla czeskiego Jerzego z Podiebradów.

1459

-(1 IX) Przemysław składa (w Świdnicy) hołd lenny królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebradów.

1460

📖
Przemysław książę cieszyński, pośrednik rzeczonej między dwoma królami ugody, gdy się od niej uchylali inni panowie czescy i morawscy, którzy sobie tego pośrednictwa wielce życzyli, naznaczył zjazd do miasteczka Bytomia na dzień uroczysty Obrzezania Pańskiego, aby na nim zgromadzeni wszyscy radcy załatwili trudności i przeszkody [...] i ułożyli przedugodowe warunki do obu królów przymierza. - Kronika Jana Długosza
-(1 I) Przemysław pośredniczy w negocjacjach polsko-czeskich w Bytomiu w sprawie przymierza pomiędzy Kazimierzem IV Jagiellończykiem i Jerzym z Podiebradów.
📖
Zmarł zaś wspomniany książę około święta Św. Walentego męczennika roku Pańskiego 1463 [1460 - przyp. wł.] w Głogowie, lecz jednak w wielkim przygnębieniu. - Roczniki głogowskie
-(ok.14 II) Śmierć brata Władysława głogowskiego.

1461

-(9 VI) Pośrednictwo w układzie pomiędzy Janem IV gliwickim i Kazimierzem IV Jagiellończykiem dotyczącym regulacji wzajemnych roszczeń majątkowych odnośnie Oświęcimia.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć (bezpotomna) kuzyna Władysława II, księcia płockiego.
📖
Roku Pańskiego 1462, w dniu Św. Zofii, w sobotę po niedzieli Cantate uznany i przyjęty król Czech przybył do Głogowa z konnymi w liczbie 2000 bądź nawet więcej. I przyjął króla Polski, mianowicie Kazimierza, który przybył do Głogowa w niedzielę po Św. Zofii z 5000 konnych. Wraz z Jerzykiem zaś byli liczni hrabiowie i szlachta z Czech i Moraw oraz najwyżsi jego urzędnicy i wielcy śląscy, mianowicie biskup wrocławski Jodok, biskup ołomuniecki [Protazy], książęta Śląska: Przemysł [II cieszyński], Konrad [IX Czarny], znowu Konrad [X Biały], Henryk [IX Starszy], Jan [II Szalony] oraz rady wszystkich jego miast, wszystkich z wyjątkiem wrocławian, którzy jednak także skrycie byli obecni. [...] I byli w Głogowie aż do soboty w oktawę [Św. Zofii]. I prowadzili oni rozmowy i naradzali się, nie wiadomo w jakich sprawach, panowała zaś opinia, że się sprzymierzyli i chcieli występować jak jeden mąż. - Roczniki głogowskie
-(18-30 V) Przemysław bierze udział (w orszaku króla czeskiego) w zjeździe głogowskim pomiędzy Jerzym z Podiebradów i Kazimierzem IV Jagiellończykiem.
-Jerzy z Podiebradów przekazuje Przemysławowi Valašské Meziříčí na Morawach, w podziękowaniu za pośrednictwo w pokojowych negocjacjach polsko-czeskich.

1462/1468

-Małżeństwo z Anną, córką Bolesława IV warszawskiego.

1465

📖
[...] dnia szesnastego maja, w kościele krakowskim ochrzczona przez Jana krakowskiego i Jakuba włocławskiego, biskupów, w obecności książąt, Przemysława cieszyńskiego, Janusza raciborskiego, Przemka toszeckiego, Wacława zatorskiego, Janusza gliwickiego i Jana rybnickiego, nazwana została Elżbietą. - Kronika Jana Długosza
-(16 V) Udział w krakowskich uroczystościach chrzcielnych Elżbiety, córki Kazimierza IV Jagiellończyka.

1466

-(lato) Udział w wyprawie zbrojnej króla Jerzego z Podiebradów do Kłodzka.

1468

📖
Roku Pańskiego 1468 pan legat ekskomunikował pięciu książąt ze Śląska, mianowicie książąt górno[śląskich] Przemysła [II cieszyńskiego] i Wacława [I cieszyńskiego] oraz książąt dolno[śląskich] Konrada [X] Białego, Konrada [IX] Czarnego i księcia na Legnicy Fryderyka [I], ponieważ wezwał ich, aby udzielili pomocy wrocławianom i innym książętom przeciw trucicielskiemu smokowi Jerzykowi. Ci zaś nieustępliwi i zbuntowani trwali w ekskomunice od święta Św. Zofii aż do czasu po święcie Wniebowzięcia Błogosławionej Maryi Dziewicy. - Roczniki głogowskie
-(15 V-15 VIII/) W związku z popieraniem króla Jerzego z Podiebradów, Przemysław zostaje tymczasowo ekskomunikowany przez legata papieskiego Rudolfa z Rüdesheimu.
-Utrata zamku i dóbr Veveří na rzecz króla węgierskiego Macieja Korwina.

1469

-(4 VI) Złożenie (we Wrocławiu) hołdu lennego (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi.
📖
Posłał i Maciej król węgierski Przemysławowi cieszyńskiemu i Wacławowi rybnickiemu księciu tysiąc czerwonych złotych na zebranie zbrojnych zaciągów, z zaleceniem, aby powoławszy do broni także innych książąt śląskich oblegli Opawę, z której wódz Jerzego, Birka czyniąc ustawiczne wycieczki drugą połowę Śląska srodze nękał orężem. - Kronika Jana Długosza
-Przemysław (wraz z Wacławem III, księciem rybnickim) otrzymuje od Macieja Korwina kwotę 1000 czerwonych złotych z przeznaczeniem na zaciąg wojsk do walki z Jerzym z Podiebradów.

1473

📖
Nadto z rozkazu jego [Macieja Korwina - przyp. wł.], Wiktoryn książę ziębicki, Przemysław książę cieszyński i Jan książę raciborski, niemniej Mikołaj opolski i inni książęta śląscy, tudzież Rudolf biskup wrocławski, wrocławianie i świdniczanie z innymi miastami, zebrawszy znaczne siły, wyszli naprzeciw Wacławowi księciu rybnickiemu, z powodu jego spraw niegodziwych, jakich się w swoim szaleństwie na sąsiednich książętach dopuszczał, oblegli jego zamki, i z największym sił wytężeniem dobywali je przez trzy miesiące. Ale jeden tylko zamek rybnicki udało im się wziąć przemocą [...] - Kronika Jana Długosza
-Udział w (zorganizowanej z inicjatywy króla Macieja Korwina) zbrojnej wyprawie przeciwko Wacławowi III, księciu rybnickiemu, stronnikowi Jagiellonów.

przed 1474

📖
Wacław książę cieszyński [...] zakończył życie w Bielsku ze zmartwienia, że bratu swojemu Przemysławowi księciu cieszyńskiemu, mimo największych usiłowań, nie mógł odradzić, [...] aby od tegoż Macieja króla węgierskiego nie przyjmował trzech tysięcy pięciuset czerwonych złotych podarku, z ohydą swojego rodu i imienia. - Kronika Jana Długosza
-Przemysław otrzymuje od Macieja Korwina kwotę 3500 czerwonych złotych tytułem podarku (być może jest to pożyczka).

1474

📖
Wacław książę cieszyński, mąż pobożny i bogobojny, nie zostawiwszy po sobie żadnego potomstwa (wziął bowiem na żonę wdowę po Ludwiku [II] księciu legnickim, a córkę Fryderyka margrabiego brandenburskiego, niewiastę już w latach podeszłą) zakończył życie w Bielsku [...] - Kronika Jana Długosza
-Śmierć brata Wacława.

1475

📖
[Maciej Korwin] zamierzał i Przemysława księcia cieszyńskiego oblężeniem ścisnąć, ale dowiedziawszy się, że mu z Krakowa znacznie nadesłano posiłki, odmienił zamiar. - Kronika Jana Długosza
-Niezrealizowany plan ataku Macieja Korwina na Cieszyn (wskutek uzyskania przez Przemysława zbrojnego wsparcia Królestwa Polskiego).

1477

-(/18 III) Przemysław zawiera układ o wzajemnym dziedziczeniu bratanka Kazimierza z Janem V zatorskim, w przypadku braku potomstwa męskiego.
📖
Dnia jedenastego marca, Przemysław książę cieszyński, w Cieszynie w zamku książęcym życie zakończył [...] Umierając naznaczyłtestamentem bratanka swego Kazimierza, syna Bolesława, spadkobiercą wszystkich swoich książęcych posiadłości [...] - Kronika Jana Długosza
-(11 lub 18 III) Śmierć Przemysława II cieszyńskiego w Cieszynie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry