władcy zwierzchniJagiellonowieWładysław II Jagiełło

Władysław II Jagiełło

(lit. Jogaila Algirdaitis)
Wzrostu był mizernego, twarzy ściągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, prawie całkiem łysą, oczy czarne i małe, niestatecznego wejrzenia i ciągle biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyję długą.
Kronika Jana Długosza
rodzice
Olgierd Giedyminowicz, wielki książę litewskiJulianna, córka Aleksandra, księcia twerskiego
narodziny
chrzest
śmierć
ok. 1351
15 II 1386
Kraków
1 VI 1434🕒03:00
Gródek
małżeństwa
 1. 1386 - 1399: Jadwiga Andegaweńska; w 1997 roku kanonizowana przez papieża Jana Pawła II
  • 16 X 1384 - katedra w Krakowie
 2. 1402 - 1416: Anna, córka Wilhelma, hrabiego Cilly, wnuczka Kazimierza III Wielkiego
  • 25 II 1403 - katedra w Krakowie
 3. 1417 - 1420: Elżbieta, córka Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego, wdowa po Wincentym Granowskim, staroście generalnym Wielkopolski
  • 19 XI 1417 - katedra w Krakowie
 4. 1422 - 1434: Zofia (Sonka), córka Andrzeja, księcia holszańskiego
  • 5 III 1424 - katedra w Krakowie
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Elżbieta Bonifacja (22 VI 1399 - 13 VII 1399)
 2. Jadwiga (8 IV 1408 - 8 XII 1431)
 3. Władysław (31 X 1424 - 10 XI 1444)
  Kazimierz (16 V 1426 - 2 III 1427)
  Kazimierz (30 XI 1427 - 7 VI 1492)
terytoriumpoprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
LitwaOlgierd Giedyminowicz (ojciec)1377 - 1381Kiejstut Giedyminowicz (stryj)
Kiejstut Giedyminowicz (stryj)1382 - 1401Witold Kiejstutowicz (brat stryjeczny)
PolskaJadwiga Andegaweńska1386 - 1434 (♔ 1386)Władysław III Warneńczyk (syn)

1383

-(18 IV) Przywilej dla kupców lubelskich (nadany wraz z bratem Skirgiełłą).

1385

-(18 I) Poselstwo litewskie prosi o rękę Jadwigi Andegaweńskiej dla Jogaiły.
-(14 VIII) Pertraktacje polsko-litewskie, zakończone układem w Krewie.
-(/12 XII) Spotkanie z Siemowitem IV (w Wilnie?).

1386

-(11 I) Możni polscy (na zjeździe w Wołkowysku) akceptują Jogaiłę jako męża Jadwigi Andegaweńskiej i przyszłego króla Polski.
-(I-II) Zjazd szlachty w Lublinie.-(15 II) Chrzest Jogaiły w obrządku rzymskim (przyjmuje imię Władysław).
-(18 II) Małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską.
-(4 III) Władysław Jagiełło zostaje koronowany.
-(10 VII) Spotkanie z Władysławem Opolczykiem w Niepołomicach.-(/15 VII) Władysław Opolczyk przejmuje zarząd nad Rusią Halicką z nadania królowych węgierskich, Elżbiety Bośniaczki i Marii Andegaweńskiej.
-(jesień) Wyjazd na Litwę w celu przeprowadzenia chrystianizacji kraju.

1386-1388

-Potwierdzenie przywilejów szlachty i duchowieństwa polskiego.

1387

-(I-III) Wyprawa Jadwigi Andegaweńskiej na Ruś Halicką.-(17 II) Fundacja biskupstwa dla Litwy w Wilnie.-(20-22 II) Walny zjazd bojarów litewskich w Wilnie.-(22 III) Lokacja Wilna na prawie magdeburskim.
-(wiosna) Przyłączenie Połocka do Litwy.
-(28 IV) Władysław powierza zarząd Litwy bratu Skirgielle.
-(VIII) Witold (z posiłkami polskimi) zdobywa Halicz.
-Janusz I Starszy składa hołd lenny Władysławowi.
-(26 IX) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Piotra I Mucata we Lwowie.

1387/1388

-Siemowit IV obejmuje lenno w postaci ziemi bełskiej (Bełz, Lubaczów, Busk i Horodło) z nadania Władysława.

1388

-Władysław obiecuje przekazanie Bydgoszczy (pozostającej w rękach Władysława Opolczyka) książętom słupskim.
-(29 II) Przywilej piotrkowski.
-(IV) Zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem Zöllner w Toruniu.
-(VIII) Zjazd książąt litewskich w Krakowie.
-(26 XII) Śmierć Bodzęty, arcybiskupa gnieźnieńskiego.

1389

-(14-16 V) Zjazd w Niepołomicach z Władysławem Opolczykiem i Siemowitem IV.
-(16 V) Nieudana próba opanowania zamku wawelskiego przez Władysława Opolczyka (?).-(VI) Nieudany polsko-litewsko-krzyżacki zjazd pokojowy w Nidzicy.
-Władysław mianuje polskiego dostojnika Klemensa z Moskorzowa starostą generalnym Litwy i obsadza Wilno polską załogą.
-Próba uzależnienia Nowogrodu Wielkiego i Pskowa.-Przywilej lokacyjny dla miasta Przemyśla.

1390

-Wojna domowa na Litwie (pomiędzy Witoldem i Skirgiełłą).-(IV) Lenno Siemowita IV w ziemi bełskiej zostaje uszczuplone przez Władysława o Horodło i powiat krzeszowski.
-Przymierze z hospodarem wołoskim Mirczą.
-(2 XI) Hołd lenny Warcisława VII, księcia wołogosko-słupskiego.
-Sojusz z królem czeskim Wacławem IV Luksemburskim.
-Lokacja Brześcia Litewskiego na prawie magdeburskim.
-(XI) Rezygnacja Klemensa z Moskorzowa ze stanowiska wielkorządcy Litwy.

1390-1391

-Konflikt z Konradem II oleśnickim i Henrykiem VII Średnim Rumpoldem.

1391

-Traktat handlowy z Bogusławem VIII słupskim.
-(5-7 V) Władysław Opolczyk zastawia Krzyżakom Złotorię nad Drwęcą.
-(22 VII) Władysław przyrzeka (w Nowym Korczynie) Skirgielle, iż nie odda nikomu bez jego zgody Wilna, Witebska, Grodna i Merecza.-(VIII-X) Wojna z Władysławem Opolczykiem.-(IX) Witold i Krzyżacy (dowodzeni przez wielkiego mistrza Konrada Wallenroda) najeżdżają Litwę.

1392

-(I) Niszczycielskie najazdy Witolda i Krzyżaków na okolice Lidy.
-(wiosna) Władysław wysyła Henryka mazowieckiego, biskupa płockiego, do Witolda w tajnej misji pokojowej (z propozycją odstąpienia od Krzyżaków w zamian za zwrot ojcowizny).-(28 VI) Śmierć brata Wigunta Aleksandra.-(27 VII) Władysław Opolczyk zastawia Krzyżakom ziemię dobrzyńską.-(4 VIII) Ugoda ostrowska.-Przywilej lokacyjny dla miasta Chełmu.
-(XII) Władysław Jagiełło wyłącza z lenna Siemowita IV w ziemi bełskiej powiat hrubieszowski i podhorajski.

1393

-(5 I) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Romana I.
-(21 I/III) Wojna z Władysławem Opolczykiem.-Warcisław VII wołogosko-słupski obejmuje od Władysława lenno w postaci Nakła.
-(VIII/XI) Wyprawa wojsk polskich (dowodzonych przez Spytka z Melszyna i Jana z Tęczyna) na Strzelce, należące do bratanków Opolczyka.-(V) Fedor Lubartowicz, książę Siewierska składa w Wiślicy hołd Władysławowi.

1394

-(I/22 II) Udana obrona zamku w Pławniowicach przed wojskami opolskimi.
-(10 IV) Zawarcie rozejmu z książętami opolskimi (w Głogówku).
-(24 IV) Biskup kujawski Henryk składa (w Poznaniu) przyrzeczenie wierności Władysławowi.
-Nieudana wyprawa krzyżacka na Litwę.

1395

-(III) Układ z książętami zachodniopomorskimi w sprawie popierania Ottona II (syna Świętobora I szczecińskiego) na arcybiskupstwo ryskie.
-(10 IX) Przymierze z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem I (zawarte w Sandomierzu).

1396

-(28 V) Hospodar wołoski Wład I Uzurpator podporządkowuje się Władysławowi.
-(14 VII/) Wojska polskie pod dowództwem Spytka z Melszyna (wspierane przez oddziały Ludwika brzeskiego) uderzają na księstwo opolskie.-Przekazanie śląskich posiadłości Władysława Opolczyka Spytkowi z Melszyna.

1397

-(12 VI) Zjazd z książętami śląskimi w Łubnicach.-(10-15 VII) Zjazd Władysława i Jadwigi z Zygmuntem Luksemburskim w Starej Wsi na Spiszu (w sprawie pokoju pomiędzy Polską i Węgrami i planu utworzenia ligi antytureckiej).-Rycerstwo ziemi chełmińskiej zawiązuje Związek Jaszczurczy (o charakterze konfederacji), dążący do połączenia ziemi chełmińskiej z Polską.

1398

-(28 V) Siemowit IV potwierdza odbiór 10000 kop groszy praskich (zgodnie z układem krakowskim z Jadwigą z 1385 roku) i wycofuje się z Brześcia Kujawskiego.

1399

-(17 VII) Śmierć Jadwigi Andegaweńskiej.-(ok.24 VII) Zjazd z panami rady koronnej w klasztorze cystersów w Koprzywnicy.-(VIII) Ponowne złożenie przysięgi wierności Władysławowi Jagielle przez panów polskich.
-Klęska wojsk Witolda w bitwie z Tatarami nad rzeką Worsklą.
-Osadzenie Świdrygiełły na Podolu zachodnim przez Władysława Jagiełłę.

1400

-(26 VII) Odnowienie i reforma Akademii Krakowskiej (jako Collegium Jagiellonicum).

1400-1401

-Wyprawy krzyżackie na Litwę.

1401

-(18 I i 11 III) Unia wileńsko-radomska.
-Przymierze z Barnimem V słupskim.

1402

-(29 I) Małżeństwo z Anną cylejską.
-(12 III) Przysięga wierności hospodara mołdawskiego Aleksandra Dobrego.

1403

-(25 II) Koronacja królewska Anny cylejskiej w katedrze krakowskiej.-Papież Bonifacy IX wydaje bullę zabraniającą Krzyżakom podbojów Litwy.
-Władysław zawiera układ rozejmowy z Krzyżakami.
-Powstanie Collegium Juridicum w Krakowie.
-Lokacja Łukowa na prawie magdeburskim.
-(29 VIII) Hołd lenny Bogusława VIII słupskiego.

1404

-(22-23 V) Zawarcie układu pokojowego z Krzyżakami w Raciążu (ew. Raciążku).-(1 VIII) Hołd lenny Aleksandra Dobrego, hospodara mołdawskiego (złożony w Kamieńcu Podolskim).
-(11 XI) Władysław, za zgodą szlachty i duchowieństwa, uchwala (w Nowym Mieście Korczynie) podatek dziesiętnego grosza na wykup ziemi dobrzyńskiej.

1405

-Wykupienie ziemi dobrzyńskiej od Krzyżaków (w Toruniu).

1407

-Zajścia antyżydowskie w Krakowie (spowodowane pogłoskami o mordzie rytualnym dziecka chrześcijańskiego).

1408

-Władysław zostaje włączony do rycerskiego Zakonu Smoka i odznaczony Orderem Zakonu Smoka przez króla węgierskiego, Zygmunta Luksemburskiego.
-(jesień) Zjazd z Witoldem w Nowogródku (dotyczący wspólnych działań wojennych przeciwko Krzyżakom).
-Przywilej lokacyjny dla miasta Kowna.

1409

-(V) Wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi.
-(VII) Zjazd w Łęczycy.
📖
W roku Pańskim 1409 z powodu wielu szkód i strat, jakie wyrządzili Polacy, Litwini i Żmudzini panom ziemi pruskiej, wielki mistrz Ulryk z Jungingen, za zgodą swoich dostojników wypowiedział wojnę królowi Władysławowi i Witoldowi, wielkiemu księciu litewskiemu. - kontynuacja Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(6 VIII) Zakon Krzyżacki wypowiada wojnę Polsce (tzw. Wielka Wojna).
📖
[Ulryk von Jungingen] w piątek po Wniebowstąpieniu Najświętszej Dziewicy z wyjątkowo wielkim wojskiem wkroczył do ziemi dobrzyńskiej i zniszczył ją prawie doszczętnie. Tym razem komturzy Tucholi i Człuchowa weszli z silnym oddziałem wojska do ziemi zwanej Krajną, i całą obrócili w popiół, zaś zamki Sępólno, Kamień Krajeński, Bydgoszcz zburzyli. - kontynuacja Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(14 VIII) Krzyżacy wkraczają do ziemi dobrzyńskiej.-Włączenie biskupstwa wileńskiego w skład metropolii gnieźnieńskiej.
-(30 XI-7 XII) Zjazd z Witoldem w Brześciu Litewskim.

1410

-(15 II) Bojkot stronniczego werdyktu rozjemczego Wacława IV Luksemburskiego przez stronę polską i litewską.
-(21 IV) Król Węgier, Zygmunt Luksemburski wypowiada Polsce wojnę.
-(9 VII) Połączone siły polsko-litewsko-rusko-tatarskie wkraczają do państwa zakonnego w okolicy Lidzbarka (Welskiego).-(X) Zajęcie ziemi sądeckiej przez Zygmunta Luksemburskiego.-(9 XI) Władysław zawiera w Nieszawie układ rozejmowy z Krzyżakami.

1411

-(31 I) Krzyżacy zobowiązują się do wypłacenia wysokich odszkodowań wojennych.
-(1 II) Władysław zawiera układ pokojowy z Krzyżakami w Toruniu.

1412

-(12-15 III) Pokojowy zjazd polsko-węgierski w Lubowli na Spiszu.
📖
Gdy na koniec Zygmunt król rzymski i węgierski pomiarkował, że Władysław król Polski począł wzdychać do powrotu, [...] posłał mu i oddał [...] koronę złotą Królestwa Polskiego, którą niegdyś Otto cesarz Bolesława pierwszego króla polskiego był koronował; niemniej berło i jabłko złote i miecz szczerbiec, Żórawiem zwany, z innymi rozlicznymi klejnotami tegoż królestwa, które Elżbieta starsza siostra Kazimierza króla polskiego, a matka Ludwika króla węgierskiego, wywiozła była do Węgier, kiedy Ludwik w obu tych królestwach panował, bojąc się, aby z hańbą i sromotą syna jej, króla Ludwika, niedbale w Polsce sprawującego rządy, Polacy innego sobie nie obrali króla. - Kronika Jana Długosza
-(24 V-24 VI) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Budzie i Koszycach.-Przeniesienie stolicy metropolitalnej z Halicza do Lwowa.
-(IX) Zjazd z Witoldem w Hrubieszowie.

1413

-(2 X) Unia w Horodle.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Ujścia.

1413-1417

-Chrystianizacja Żmudzi.

1414

-(IV) Zjazd w Grabiach.
📖
Z Buku przybył król Władysław do Kościana, gdzie czekający już na jego przyjazd dwaj książęta śląscy, Konrad [IV] Starszy oleśnicki i Wacław książę żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], dopraszali się uchylenia jakichś krzywd ze strony Królestwa Polskiego ich księstwom wyrządzonych. Król spomiędzy panów swoich wyznaczył sędziów, którzy by im wymierzyli sprawiedliwość i co było złego naprawili. - Kronika Jana Długosza
-Spotkanie w Kościanie z biskupem wrocławskim Konradem IV Starszym i księciem głogowskim, Wacławem.
-(29 VI) Wybucha wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1416

-(20/21 I) Śmierć Anny cylejskiej.
-(IV) Przedłużenie rozejmu brodnickiego (do roku 1417).-(VIII) Sobór w Konstancji udziela prawa chrztu Żmudzi biskupom z Polski i Rusi (odmawiając tego prawa Krzyżakom).

1417

-(2 V) Małżeństwo z Elżbietą, córką Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego, wdową po Wincentym Granowskim, staroście generalnym Wielkopolski.

1418

-(IV) Zjazd polsko-krzyżacki w Brześciu.-(X) Zjazd z Krzyżakami pod Wieloną.

1419

-(V) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Koszycach.-(VI-VII) Negocjacje z Erykiem Pomorskim i książętami pomorskimi w sprawie zawarcia antykrzyżackiego sojuszu.
-(VII) Wojska polsko-litewskie gromadzą się pod Czerwińskiem.-(2 VIII) Władysław zostaje porażony przez piorun.
-Kodyfikacja prawa dla ziemi łęczyckiej.

1420

-(6 I) Zygmunt Luksemburski wydaje (we Wrocławiu) wyrok korzystny dla Zakonu Krzyżackiego.-Zerwanie polsko-węgierskiego traktatu lubowelskiego.
-(9 IV) Władysław funduje Collegium Maius.
-(12 V) Śmierć Elżbiety.
-Statuty synodalne arcybiskupa Mikołaja Trąby.
-(VII) Zjazd możnych w Łęczycy.-(16 VII) Śmierć Wacława IV Luksemburskiego, króla Czech.-(1 IX) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do VIII 1421).
-(zima) Zjazd możnych w Niepołomicach.

1421

-Zjazd możnych w Lublinie.-(IV) Zawarcie przymierza polsko-brandenburskiego.-(IV) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do roku 1422).
-(jesień) Nieudane pertraktacje z Zygmuntem Luksemburskim (by w zamian za tron czeski zwrócił Polsce Śląsk i zmienił wyrok).

1422

-(7 lub 24 II) Małżeństwo z Zofią, córką Andrzeja, księcia holszańskiego.
-(VI) Pokojowy zjazd z Krzyżakami w Nowej Soli.-(14 VII) Wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna golubska).

1423

-(30 III) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.-(28 X) Przywilej warcki dla szlachty polskiej i litewskiej.

1424

📖
W kilka dni po świętach Narodzenia Pańskiego, Władysław król Polski wybrał się z niezwykłym pośpiechem z Grodna do Polski, dla przygotowania obchodu koronacji. [...]
Z Litwy wyjechawszy król Władysław, przybył do Jedlnej, a stąd przez Iłżę, Łysą Górę i Wiślicę do Krakowa, aby się zająć przygotowaniem obchodu. Spodziewał się bowiem z pewnością przybycia Zygmunta króla rzymskiego i węgierskiego, tudzież innych książąt zaproszonych. Już i Eryk król duński, pobrawszy z sobą rozmaite sprzęty i naczynia złote, do zastawy stołu potrzebne, i nie zażądawszy nawet straży bezpieczeństwa, z wszelką ufnością, w świetnym i wspaniałym orszaku, zaraz po świętach Narodzenia Pańskiego przybył naprzód do Poznania, gdzie z rozkazu i rozporządzenia króla Władysława przyjęty przez znakomitych panów Polskich, a potem odprowadzony do Krakowa, udał się stąd do Węgier. Odwiedziwszy Zygmunta króla rzymskiego i węgierskiego, wrócił znowu do Polski. A gdy się do Krakowa przybliżał, wyjechał przeciw niemu Władysław król Polski do wsi Brzeźnicy niedaleko Bochni, a przyjąwszy go z wielką czcią i uprzejmością, towarzyszył mu aż do Krakowa. Zygmunt król rzymski i węgierski, człek zmiennego umysłu, długo dal na siebie czekać, a potem żądał i znakomitych zakładników i listów ochronnych. Władysław król Polski czyniąc mu zadość, posłał Eryka króla duńskiego, Zbigniewa biskupa krakowskiego i Zbigniewa z Brzezia marszałka królestwa. Ci, gdy we Środę przed Niedzielą Esto mihi i spotkali go w Starej wsi za Szramowicami, Eryk król duński tak do króla rzymskiego Zygmunta przemówił: "I sam z własnej ku tobie, Najjaśniejszy Królu, przychylności, i na żądanie Dostojnego Władysława króla polskiego, przybyłem tu chętnie z dwoma posłami rzeczonego króla, ofiarując ci osobistą rękojmią, ażebyś nas wolnych lub pod strażą póty w twoim królestwie węgierskim zatrzymał, póki zdrowo i szczęśliwie z Polski nie wrócisz." Zygmunt król odpowiedział: "że nigdy nic żądał tak znakomitych zakładników, i o dobrej wierze Władysława króla polskiego nigdy nie wątpił; że więc bez żadnej rękojmi bezpieczeństwa chce jechać do Krakowa." We Czwartek obydwaj królowie, to jest rzymski i duński, wraz z Barbarą królową rzymską przybyli do Nowego Targu na obiad i na nocleg. W Piątek wyruszywszy dalej, zjechali do Myślenic, gdzie ich Władysław król polski w polu otwartym spotkał i z uprzejmym zaproszeniem do Myślenic odprowadził. W Sobotę wszyscy trzej królowie w licznym otoczeniu, strojno i dworno, z Myślenic przybyli do Wieliczki: a zjadłszy przy jednym stole obiad w wyższej sali żupniczej, tego samego dnia, który był nader miły i pogodny, wyjechali do Krakowa. Na ich przyjęcie powychodzili prałaci, rozmaici książęta i panowie, którzy nie tylko z Polski i jej posiadłości, ale i z odległych ziem i królestw zaproszeni licznie się pozjeżdżali, i wszyscy z swoimi drużynami. hufcami, oddziałami rycerstwa, w świetnym i okazałym, jak który mógł przybraniu, z osobna postępowali. Panie także i dziewice zacniejszego stanu w kolebkach i rydwanach złocistych przeciw nim powyjeżdżały. Witał nadto przybywających królów Branda, tytułu Św. Klemensa prezbiter kardynał Placencki, od Marcina V papieża na uroczystość rzeczonej koronacji przysłany; toż Zygmunt książę Korybut, z pocztem pięciuset jazdy. Potem Zofia królowa polska na górze Lasocińskiej kobiercami wysłanej przyjmowała Zygmunta króla rzymskiego i węgierskiego i żonę jego królową Barbarę. Po takowym przyjęciu, wzięła z sobą królową Barbarę do powozu pysznie przyozdobionego, i odwiozła do krakowskiego zamku, gdzie ją umieszczono w komnacie dla Zygmunta króla przygotowanej, to jest w pokoju malowanym. Erykowi królowi wyznaczono wyższą komnatę, która od swego gościa zwana jest dotąd komnatą króla duńskiego. - Kronika Jana Długosza
-(4-19 III) Krakowski zjazd monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).-(9 IV) Edykt wieluński przeciw husytom (m.in. zakaz handlu z Czechami).
-(V) Układ (zawarty w Kaliszu) z książętami oleśnicko-kozielskimi w sprawie ochrony pogranicza przed przestępcami i rozbójnikami.

1425

📖
Po skończonych chrztu obchodach, król uczciwszy obecnych książąt, tudzież posłów królewskich i książęcych, rozmaitymi upominkami i klejnotami, we Środę po Niedzieli trzeciej postu wyjechał z Krakowa zwykłą drogą do Wielkopolski i święta Zmartwychwstania Pańskiego obchodził w Kaliszu, kędy przybył do niego Eryk król duński, wracający z pielgrzymki jerozolimskiej do Grobu Świętego. Miłym było jego przybycie królowi polskiemu, który przyjąwszy go uprzejmie, opatrywał z hojnością we wszystko, i przez kilkanaście dni u siebie w gościnie zatrzymał, a potem uczczonego rozmaitymi podarunkami z wielką czułością pożegnał i do Danii odesłał. - Kronika Jana Długosza
-(IV) Zjazd w Kaliszu z Erykiem Pomorskim.
-(VII) Zjazd w Łęczycy z Januszem i Siemowitem IV.-(25 IV) Zjazd w Brześciu Kujawskim (w sprawie sukcesji syna Władysława).-(14 XI) Synowie Siemowita IV, Siemowit V i Kazimierz potwierdzają stosunek wasalny łączący Mazowsze płockie z Koroną Polską.

1426

📖
Władysław król polski po świętach Narodzenia Pańskiego, które wraz z żoną królową Zofią w Wilnie obchodził, i po upływie pewnego przeciągu czasu, gdy przed zapustami, z uśmierzeniem się już zarazy morowej, z Litwy wybierał się do Polski, w puszczy łowieckiej, Białowieżą zwanej, goniąc za niedźwiedziem, nieszczęśliwą przygodą nogę złamał. - Kronika Jana Długosza
-(/IV) Władysław łamie nogę podczas polowania w Białowieży.
-(12-20 IV) Wizyta Władysława na Mazowszu (w księstwie Janusza).
-(VI) Zjazd w Łęczycy.-Potwierdzenie układu z książętami oleśnicko-kozielskimi dotyczącego zwalczania rozbojów na pograniczu.
📖
Z Wiślicy zaś pojechał [król] do Sandomierza, gdzie zatrzymał się przez święto Narodzenia N. Maryi. Przybył tam do Króla Jego Miłości Focjusz arcybiskup kijowski, greckiego rodu i wyznania, z licznym i okazałym dworem, w celu załatwionia niektórych spraw swego kościoła, którego król przez dni kilka wspaniale podejmował i hojnymi uczcił darami. Nadto książęta nazowieccy, Ziemowit, Kazimierz [raczej Trojden - przyp. wł.] i Bolesław [raczej Władysław - przyp. wł.], z wszystkimi ziemiami i lennikami swymi, składali Władysławowi królowi polskiemu, siedzącemu w koronie i ozdobach królewskich na majestacie, podle wieży zamku sandomierskiego ustawionym, hołd publiczny wierności i posłuszeństwa. - Kronika Jana Długosza
-(8 IX) Hołd lenny (złożony w Sandomierzu) książąt mazowieckich Siemowita V, Trojdena II i Władysława I.

1427

-(17 VI) Zjazd ruskiej szlachty w Haliczu.-(IX) Zjazd z Witoldem w Horodle.-(XI/XII) Zofia holszańska składa przysięgę oczyszczającą przed biskupem krakowskim i innymi dostojnikami.

1429

-(6 I-IV) Zjazd w Łucku.

1430

-Hołd lenny Bolesława IV mazowieckiego.
-(4 III) Przywilej jedlneński.
-(VII) Zatrzymanie na granicy posłańców Zygmunta Luksemburskiego wiozących dekrety koronacyjne i Norymberczyków wiozących koronę dla Witolda.-(10 X) Porozumienie z Witoldem z sprawie koronacji.-(27 X) Śmierć Witolda.

1431

-(II) Zjazd w Sandomierzu.
📖
Ponieważ zaś Władysław król polski, jako skołatany już trudami i laty, nie mógł dość czynnie zajmować się wyprawą, a z tego omieszkania wielkie dla wojska wynikały szkody, wyznaczył więc do tej sprawy księcia mazowieckiego Ziemowita, Mikołaja z Michałowa kasztelana krakowskiego, tudzież Spytka z Jarosławia sandomierskiego, Sędziwoja z Ostroroga poznańskiego, Marcina z Kalinowy sieradzkiego, Ścibora łęczyckiego, Jana z Lichena brzeskiego, wojewodów; Jana z Oleśnicy marszałka królestwa polskiego, Wojciecha Malskiego kasztelana łęczyckiogo, Jędrzeja Ciołka podkomorzogo sandomierskiego, i Piotra Niedźwieckiego, na których złożył wszystek ciężar i staranie w prowadzeniu wojny, zleciwszy im, aby czynili i obmyślali co było potrzebnym. - Kronika Jana Długosza
-(VI) Świdrygiełło zawiera przymierze z Zakonem Krzyżackim i hospodarem mołdawskim (zmierzając do uniezależnienia Litwy).-(VIII-IX) Najazd krzyżacki na ziemię dobrzyńską, Kujawy i Wielkopolskę.

1432

-(IV) Zjazd w Sieradzu.-Zawarcie przymierza z księciem słupskim, Bogusławem IX.
-(VII) Antykrzyżackie przymierze z Czechami w Pabianicach.
-Fiasko rozmów pokojowych ze Świdrygiełłą.
-(31 VIII/1 IX) Nieudany zamach na Świdrygiełłę w Oszmianie.-(15 X) Unia w Grodnie.
-Lokacja Łucka na prawie magdeburskim.

1433

-(9 I) Potwierdzenie przywileju jedlneńskiego w Krakowie.
📖
Także przyszła do mnie prawdziwa wieść z Polski, że książęta śląscy, jako książę Kantner [Konrad V Kantner oleśnicki], książę Henryk [IX Starszy głogowski], książę Jan z Żagania i Biały książę [Konrad VII Biały oleśnicki], byli w niedzielę po Wielkiej Nocy u króla polskiego w Kaliszu i całkiem się zjednoczyli oraz przyłączyli do króla z odpowiedzią albo przyrzeczeniem na Zielone Świątki wysłać także pewną czeladź. Jeśli Polacy tak bardzo się do wojny szykują i tu o ludzi starają, to może przynieść Waszej Łaskawości pewne szkody. - fragment listu szpiega krzyżackiego Piotra Czane do wielkiego mistrza
-(19 IV) Zjazd w Kaliszu.
📖
[...] Wielkopolanie i Czesi, których dowódcą był Czapko, do Nowej wkroczyli Marchii. A gdy ruszyli na Pomorze Gdańskie, dołączyli się do nich Polacy z Krakowa i kraj cały nikczemnie spalili oraz spustoszyli, czternaście jeno wiosek bez szkody zostawiając. Weszli takoż na ziemię szczecińską w okolicach Kołbacza i Chojny, włości kołbackie zniszczyli i spalili, jak i w kraju wielkie uczynili szkody. - Pomerania Tomasza Kantzowa
-(VI-XII) Polsko-husycka wyprawa na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

1434

-(I) Władysław uznaje wyniesienie Zygmunta Kiejstutowicza na tron litewski.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Włodzimierza.
-(1 VI) Śmierć Władysława II Jagiełły w Gródku.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry