władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyKonrad III Rudy

Konrad III Rudy

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław IV warszawskiBarbara, córka Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowicza, księcia kijowskiego, bratanka Władysława II Jagiełły
życie
1447/1448 - 28 X 1503 (Osieck k. Garwolina)
małżeństwa (konkubinaty)
 1. ok.1469 - przed 1476: Magdalena, córka Stanisława Stawrota, mieszczanina krakowskiego, żona (sic!) Szymona
 2. ok.1476/77 - przed 1493 (ok. 1480?): nieznana z imienia mieszczka, córka Aleksego
 3. 1480/95: Dorota z Warszawy (późniejsza żona Jana Kozła, wójta Giełczyna)
 4. 1486 - 1496?: Anna Łoska, prawdopodobnie szlachcianka
 5. 1496/97 - 1503: Anna, córka Mikołaja "Starego" Radziwiłłowicza, wojewody wileńskiego i kanclerza wielkiego litewskiego
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Stanisław (1480/95 - po 1520)
  syn (Wojciech?) (1480/95 - po 1530?)
 2. Hieronim (Jarosz) (ok.1487 - po 1527)
  córka (ok.1488 - przed 28 VI 1521)
 3. Zofia (1497/98 - ok.1542/11 III 1543)
  Anna (1498/99 - 26 I 1557/2 VIII 1566)
  Stanisław (17 V 1501 - 8 VIII 1524)
  Janusz (przed 27 IX 1502 - 10 III 1526)
panowanie
1454-1462: Ciechanów, Czersk, Liw, Warszawa, Wyszogród, Zakroczym (współrządy)
1462-1471: Ciechanów, Czersk, Liw, Płock, Warszawa, Wizna, Wyszogród, Zakroczym, Zawkrze (współrządy)
1471-1474: Błonie, Czersk, Liw, Piaseczno
1474-1484: Czersk, Liw, Wyszogród
1484-1488: Czersk, Liw, Wyszogród, Zakroczym
1488-1496: Czersk, Liw, Nur, Warszawa, Zakroczym
1496-1503: Ciechanów, Czersk, Liw, Łomża, Nur, Warszawa, Wyszogród, Zakroczym

1454

📖
Książę Bolesław mazowiecki dnia dziesiątego września zmarł religijnie i pobożnie w swoim dworze Opinogóra i został pochowany w kolegiacie warszawskiej. - Kronika Jana Długosza
-(10 IX) Śmierć Bolesława IV warszawskiego.

1458

-(25 V) Śmierć regentki Anny Fiodorówny.

1461/1462

-(31 XII 1461/1 I 1462) Śmierć Siemowita VI płockiego.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć Władysława II płockiego.

1463

-(12 III) Konrad, Kazimierz III, Bolesław V i Janusz potwierdzają przywilej dla Płocka, nadany przez Władysława I w roku 1435.

1464

-Zaciężne oddziały krzyżackie, obozujące w Działdowie, dokonują szeregu najazdów rabunkowych na Mazowsze.
-(IX) Odbicie Działdowa z rąk krzyżackich przez wojska Konrada.
-(XI) Zaciężni krzyżaccy zajmują Czarnocin k. Ciechanowa.

1465

-(VII) Porażki Mazowszan w starciach z zaciężnymi krzyżackimi pod Ciechanowem.

1466

-(26 IX) Wojska Konrada likwidują ostatni zbrojny punkt oporu zaciężnych krzyżackich na górze Nickiej na Wkrą k. Sarnowa.

1468

-(22 X) Sąd sejmowy w Piotrkowie formalnie odsądza Konrada od posiadania ziemi płockiej, płońskiej, wiskiej, sochaczewskiej, Wiskitek i Zawkrza.

ok. 1469

📖
[...] splątawszy się nieporzadną miłością z niejaką Magdaleną z Krakowa, niewiastą niskiego stanu, żoną Szymona, a córką Stanisława Stawrota, odmówił ją mężowi, i żył z nią przez kilka lat w niesławnym połączeniu [...] - Kronika Jana Długosza
-Małżeństwo z Magdaleną, córką Stanisława Stawrota, mieszczanina krakowskiego, żoną (sic!) Szymona.

1471

-(3 IV) Zjazd generalny w Zakroczymiu.

1474

-(28 IX) Brat Kazimierz III przekazuje Konradowi ziemię wyszogrodzką (formalnie oprawę wdowią matki Barbary), w związku z rozpoczęciem kariery w kościele płockim i wobec znacznego zadłużenia u Konrada (6000 florenów).
-(16 XI) Porozumienie (zawarte w Młodzieszynie) z matką Barbarą.

przed 1476

-Śmierć Magdaleny.

ok. 1477

📖
[...] wziął inną znowu, takiegoż samego [niskiego] stanu i urodzenia kobietę, córkę Aleksego, i skalał się powtórnie związkiem niedorzecznym, gdy mógł wydobyć się z ohydy. - Kronika Jana Długosza
-Małżeństwo z nieznaną z imienia mieszczką, córką Aleksego.

1483

-Pogromy ludności żydowskiej w Warszawie.

1484

-Objęcie Zakroczymia z nadania brata Bolesława V.

1488

📖
Roku Pańskiego 1488 w niedzielę po święcie św. Marka Ewangelisty [27 kwietnia] najjaśniejszy książę świętej pamięci Bolesław zakończył życie o wschodzie słońca w Łomży, którego najjaśniejszy książę Janusz z żalem sprowadził stamtąd do Warszawy we wtorek po jego śmierci przed świętem św. Filipa i Jakuba apostołów [29 kwietnia], i tego dnia jego ciało złożył w kościele św. Jerzego poza murami, które było w tymże kościele przez trzynaście dni, gdyż panowie ziemi [warszawskiej], starosta i mieszczanie nie chcieli wpuścić do miasta pana Janusza bez księcia Konrada, i wreszcie książę Konrad przybył do Warszawy w niedzielę w dzień św. Floriana [4 maja] i zatrzymał się w spichlerzu pana [Jana] Balcera poza miastem, ponieważ i jego samego nie chcieli wpuścić jak tylko z bratem księciem Januszem z powodu nieporozumień powstałych z obu stron itd. I wreszcie pertraktowali między sobą o pogrzebie i ugodzie przez cztery dni itd., piątego zaś dnia, mianowicie w czwartek w dzień św. Stanisława [8 maja] po śniadaniu, sam książę Konrad zrezygnował z pogrzebu i ugody i z własnej woli wyjechał z miasta do Czerska. Ponownie przywołany i poproszony przez rodzonego brata, panów i mieszczan, aby powrócił na pogrzeb brata i do ojcowizny w następny poniedziałek [tj. 12 maja], odmówił powrotu i panowie ziemscy jednogłośnie z mieszczanami, wprowadzili do miasta księcia Janusza z ciałem zmarłego brata i urządziwszy uroczyście pogrzeb w poniedziałek w Dni Krzyżowe [12 maja] uznali zgodnie samego księcia Janusza za pana. I w końcu Jego Wysokość potwierdził wszystkim prawa i przywileje tak duchownym jak i świeckim i spłacił dostatecznie za zmarłego brata długi i zobowiązania. - fragment księgi skarbowej Janusza II
-(27 IV) Śmierć brata Bolesława V, księcia warszawskiego.-(ok. 14 VII) Porozumienie z bratem Januszem.

1489

-(18 XI/) Spotkanie w Ciechanowie z Janem von Tieffen, wielkim mistrzem krzyżackim.

1490

-(I) Jan Giżycki, dworzanin królewski i dzierżawca dóbr książęcych w Wielkiej Woli (pod Warszawą), w związku z zatargiem o charakterze skarbowym, najeżdża Warkę.

1492

-(7 VI) Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.

przed 1493 (ok. 1480?)

-(/22 II 1493) Zakończenie związku małżeńskiego z nieznaną z imienia córką Aleksego (prawdopodobna zarówno jej śmierć jak i oddalenie przez męża).

1493

-(22 II) Konrad rozpoczyna starania na dworze moskiewskim Iwana III Srogiego o rękę jego córki.

1495

📖
Od starszych ludzi słyszeliśmy, że Konrad, gdy mu poseł królewski obwieścił uchwały Rady Królewskiej, poderwał się na te słowa, jako że był zapalczywy w gniewie i ścisnąwszy rękojeść szabli miał się wyrazić, że Olbracht postępuje niegodnie i niesprawiedliwie, ponieważ przywłaszczył sobie, wbrew zwyczajom i postanowieniom wszystkich pokoleń, prawa do najlegalniejszego dziedzictwa. Dlatego, jeśli chce rozstrzygnąć zatarg bez pomocy wojska, to on ufny w słuszność sprawy, której także bogowie nieśmiertelni zwykli sprzyjać, chce się zmierzyć w równej walce i w pojedynku z nim samym, ażeby spór o niewątpliwe prawo za pośrednictwem losu jako sędziego mógł zakończyć szczytnym zwycięstwem lub przynajmniej godną szlachcica śmiercią; wypowiedź poparł łzami i przekleństwami miotanymi na jego głowę, tak dalece złorzeczył imieniu Jagiellończyka. Słowa te przyjęto raczej ze śmiechem niż z oburzeniem, jak mają zwyczaj czynić ci, którzy słuchają złorzeczeń od ludzi pozostających z nimi na wojennej stopie. - Topografia, czyli opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
-(16 II) Śmierć brata Janusza.

1496

-(4 III-2 V) Sejm w Piotrkowie.

1496/1497

-(29 IX 1496/25 I 1497) Małżeństwo z Anną, córką Mikołaja "Starego" Radziwiłłowicza, wojewody wileńskiego i kanclerza wielkiego litewskiego.

1497

-(13 I) Konrad składa (w Lublinie) hołd lenny Janowi Olbrachtowi.

1501

-(17 VI) Śmierć Jana Olbrachta.-(12 XII) Udział w koronacji królewskiej Aleksandra Jagiellończyka w Krakowie.

1503

📖
W końcu Konrad czując, że zbliża się kres jego życia, wezwawszy przedniejszych panów, powierzył im swoje dzieci, zaklinając każdego z osobna, aby im na zawsze dochowali wierności, i aby nie pokusili się o szukanie władcy skądinąd, dopóki pozostanie przy życiu potomek z jego linii, której łagodnych rządów przez tyle wieków zaznawali ich przodkowie. I tak spokojny w sumieniu, zgodnie z przepisami religijnymi opatrzony po chrześcijańsku sakramentami, zakończył życie w posiadłości Osieck, dokąd chętnie przyjeżdżał na łowy, pozostawiając żonę Annę jako opiekunkę państwa i dzieci. - Topografia, czyli opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
-(28 X) Śmierć Konrada III Rudego w Osiecku k. Garwolina.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry