władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccySiemowit II rawski

Siemowit II rawski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II płockiGaudemunda Zofia, córka Trojdena, księcia litewskiego
życie
1283 - 18 II 1345 (Wiskitki k. Sochaczewa)
panowanie
1310/11-1313: Warszawa
1313-1345: Ciechanów, Łomża, Rawa, Sochaczew, Wizna, Zakroczym

1310/1311

-(22 II 1310/28 II 1311) Bolesław II dokonuje podziału dzielnicy czersko-warszawskiej pomiędzy synów.

1313

-(20 albo 24 IV) Śmierć ojca Bolesława II.

1316

📖
1316. książęta Mazowsza bracia pomiędzy sobą walczyli. - Rocznik miechowski
-Konflikt zbrojny (zapewne krótkotrwały) pomiędzy braćmi-książętami mazowieckimi.

1323

-(zima) Polsko-węgierska wyprawa na Ruś Halicko-Włodzimierską.

1325

📖
Rycerstwo krakowskie i sandomierskie z rozkazu Władysława Łokietka wkroczyło zbrojno do Mazowsza, splądrowało je po nieprzyjacielsku, a zdobywszy i złupiwszy miasto Płock, pożarem je zniszczyło. Wacław albowiem, inaczej Waniek, książę mazowiecki niepomny swego stanu i obowiązku, a trapiony pomyślnością Królestwa Polskiego, związał się był przymierzem z Krzyżakami, i oręż ich nieprzyjacielski wszelkiemi sposobami i siłami przeciw Polsce wspomagał. Dla pomszczenia się, przeto takowej krzywdy przedsięwziętą była rzeczona wyprawa, z obrazą rodu własnego i krwi bratniej. - Kronika Jana Długosza
-Niszczycielski najazd Władysława Łokietka na księstwo płockie Wacława (Wańka).

1326

-(2 I) Siemowit, Trojden i Wacław (Wańko) zawierają (w Brodnicy) traktat obronny z Zakonem Krzyżackim.
-(7 II) Udział w zjeździe pokojowym pomiędzy Władysławem Łokietkiem i Krzyżakami pod Łęczycą.

1327

-(VII) Najazd Litwinów Giedymina na ziemie Siemowita oraz Władysława Łokietka na księstwo płockie Wacława (Wańka).

1329

-(IV) Najazd krzyżacki na Kujawy Władysława Łokietka.

1330-1332

-Wojna polsko-krzyżacka.

1334-1335

📖
Aby zaś upewnić pokój i kraje przez Krzyżaków opanowane snadniej odzyskać można, dwóm sędziom polubownym (z których jednego, to jest Karola króla węgierskiego król Kazimierz ze swojej, a drugiego Jana króla czeskiego mistrz i Zakon Krzyżacki ze swojej także obrali strony) poruczono wszystkie sprawy i rozstrzygnienie wszelakich sporów, do czego zupełną otrzymali władzę. Przydany jednak był ten warunek, aby w czasie trwającego rozejmu zamek i miasto Brześć zostawały w ręku Ziemowita księcia mazowieckiego, albo gdyby ten nie chciał, pod władzą Macieja biskupa włocławskiego; w razie zaś, gdyby pomienieni królowie, sędziowie polubowni, pokoju zjednać nie mogli, aby je oddać mistrzowi i Krzyżakom. [...]
Król Polski Kazimierz, troskliwy o swoję sprawę, lubo warunek zastrzeżony w rozejmie co do wydania zamku i miasta Brześcia w ręce trzeciego, to jest Ziemowita księcia mazowieckiego albo Macieja biskupa włocławskiego, przez Krzyżaków nie został dopełniony, udał się dla kierowania tejże sprawy osobiście do zięcia swego Karola króla węgierskiego; [...] - Kronika Jana Długosza
-Negocjacje pokojowe pomiędzy Kazimierzem Wielkim i Krzyżakami (prowadzone przy udziale sądu polubownego królów węgierskiego i czeskiego).

1335

-(8 VI) Siemowit i Trojden potwierdzają układ sojuszniczy z Zakonem Krzyżackim.

1343

📖
Książęta Ziemowit [II] wiski, i drugi Ziemowit [III] czerski, Bolesław [III] płocki i mazowiecki, Kazimierz [III] gniewkowski i Władysław łęczycki, tudzież panowie ziem krakowskiej i wielkopolskiej, obywatele na koniec miasta Krakowa, Poznania, Sandomierza, Sącza, Kalisza, Włocławka i Brześcia, przystąpili do tego przymierza i zatwierdzili je na piśmie. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII) Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu.-(8 XI) Układ graniczny (zawarty w Bratianie) z Ludolfem König von Wattzau, wielkim mistrzem krzyżackim.

1345

📖
18 lutego roku Pańskiego 1345 zmarł książę Siemowit w Wiskitkach. - Kalendarz czerwiński
-(18 II) Śmierć Siemowita II rawskiego w Wiskitkach k. Sochaczewa.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry