władcy zwierzchniPiastowieBezprym

Bezprym

Bezprym został zabity przez swoich, [...] z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa.
Roczniki hildesheimskie
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I Chrobrynieznana z imienia Węgierka (być może Karolda, córka Gyuli Starszego, księcia siedmiogrodzkiego)
życie
986 - zima/wiosna 1032
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
Mieszko II Lambert (brat przyrodni)1031 - 1032Mieszko II Lambert (brat przyrodni),
Otto (brat przyrodni),
Dytryk (brat stryjeczny)

1000

📖
[...] cesarz Otto Rudy przybył do [grobu] Św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej wyczytać w księdze o męczeństwie [tego] świętego. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadło przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. - Kronika Polska Galla Anonima
-(8-15 III) Udział w uroczystościach zjazdu gnieźnieńskiego z cesarzem Ottonem III.
📖
Kiedy odjeżdżał, Bolesław odprowadził go z doborowym pocztem aż do Magdeburga. - Kronika Thietmara
-(III-V) Bezprym wraz z ojcem towarzyszy cesarzowi w drodze powrotnej do Niemiec.-(VII) Bezprym bierze udział w cesarskiej wyprawie do Italii.

1001

-(I-II) Udział w oblężeniu miasta Tivoli.
📖
Romuald przeto wraz ze wspomnianym Tammusem i z bardzo sławnym mężem Bonifacym, którym jako swoim najszczęśliwszym męczennikiem szczyci się kościół, oraz innymi nawróconymi Teutonami przybył z Tivoli do położonego na górze Cassino klasztoru świętego Benedykta. Tam ciężko zachorował, ale szybko wyzdrowiał dzięki boskiemu miłosierdziu. Miał zaś od syna Bolesława, króla słowiańskiego, którego uczynił mnichem, dość znamienitego konia. Tego mąż święty z gorliwego dążenia do pokory zamienił i jako godny pochwały handlowiec wziął w ramach zyskownej wymiany osła. Z powodu niezmiernej tęsknoty za naszym Odkupicielem , który dosiadał grzbietu oślicy, mąż czcigodny chętniej jeździł na tym właśnie zwierzęciu. Tak więc ze wszystkimi wymienionymi wyżej Romuald wrócił do Pereum, gdzie dawniej mieszkał. - Żywot Św. Romualda Piotra Damianiego
-(I/II) Za namową Romualda z Camaldoli, Bezprym przystępuje do eremitów i udaje się do pustelni w Pereum k. Rawenny.
📖
Tymczasem, gdy Romuald przebywał w Pereum, król Bolesław poprosił cesarza, by ten przysłał mu duchownych do nawracania jego ludu. Niebawem cesarz przybywa do Romualda i prosi by spośród swoich mnichów wyznaczył nadających się do tej misji. Ów zaś nie chciał im tego polecać na mocy swej godności przełożonego, lecz pozostawił wszystkim prawo wyboru, czy mają zostać, czy odejść. Wobec tak niepokojącego przedsięwzięcia nie miał obrazu woli Bożej i dlatego zostawiał to raczej ocenie braci niż swojej. Zatem wedle pytań i pokornych próśb królewskich znalazło się spośród wszystkich jedynie dwóch, którzy dobrowolnie i chętnie ofiarowali swoje usługi. Jeden z nich miał na imię Jan, a drugi Benedykt. - Żywot Św. Romualda Piotra Damianiego
-(III/V) Bolesław Chrobry wyprawia poselstwo do Ottona III z prośbą o przysłanie misjonarzy (prawdopodobnie mając na celu powrót Bezpryma do kraju).

1004

📖
Opowiadają też, że Czesi schwytali [go] zdradziecko na wiecu i rzemieniami skrępowali mu genitalia tak, że nie mógł już płodzić [potomstwa], za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja. Mieszko tedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. - Kronika Polska Galla Anonima
-Bezprym zostaje pochwycony na terenie Czech i wykastrowany z rozkazu księcia Jaromira (?).

po 1004 (?)

-Powrót Bezpryma do kraju.

1025

📖
Bolesław książę Polski, dowiedziawszy się o śmierci wzniosłego cesarza Henryka, podniesiony na duchu, trucizną pychy do tego stopnia zalał swoje wnętrzności, że zuchwale odważył się po namaszczeniu włożyć sobie koronę, za którą to jego zarozumiałości śmiałością ducha rychło spotkała go zemsta Boża, albowiem wkrótce zszedł poddany smutnemu wyrokowi śmierci. Po nim syn jego najstarszy wiekiem, Mieszko, tą samą pychą nadęty, rozlewa daleko i szeroko smrody zarozumiałości. - Roczniki kwedlinburskie
---
W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej [1025 - przyp. wł.], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć. Jego syn Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. [...]
Wspomniany wcześnie Bolesław, książę Polaków, zmarł pozostawiwszy po sobie dwóch synów: Mieszka i Ottona. Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. - Dzieje Konrada II Wipona
-(17 VI) Śmierć Bolesława Chrobrego.

1025/1030

📖
[...] Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. [...]
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. - Dzieje Konrada II Wipona
Mieszko przepędza Bezpryma i Ottona na Ruś, ugruntowując swoje jedynowładztwo.

1030

📖
Jarosław Bełz wziął. - Powieść Minionych Lat
-(lato) Jarosław Mądry, książę kijowski, najeżdża na Polskę (przy wsparciu Bezpryma).

1031

📖
Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów, i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich. - Powieść Minionych Lat
---
Ów Mieszko po upływie miesiąca [od zawarcia traktatu pokojowego z cesarzem] został przez swego brata Bezpryma wygoniony nagłym najazdem i zmuszony do ucieczki do Udalryka do Czech. - Roczniki hildesheimskie
---
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. Cesarz wyraził na to zgodę i postanowił, że razem zaatakują Mieszka: z jednej strony on sam z wojskiem, z drugiej zaś Otto. Ponieważ Mieszko nie mógł wytrzymać tego napadu, uciekł do Czech do księcia Udalryka, z którym cesarz wówczas był poróżniony. Okazało się, że Udalryk pragnąć pojednania z cesarzem chciał wydać Mieszka. Cesarz nie wyraził zgody na zawarcie tego haniebnego układu mówiąc, iż nie chce kupować nieprzyjaciela od nieprzyjaciela. - Dzieje Konrada II Wipona
-(X/XI) Najazd Jarosława Mądrego i jego brata Mścisława (wspieranych przez Bezpryma i Ottona Bolesławowica) na państwo Mieszka II.
📖
Ów Bezprym przesłał cesarzowi koronę wraz z innymi insygniami królewskimi, które brat jego niesłusznie sobie przywłaszczył, a równocześnie przez posłów swoich kornym przesłaniem obiecał poddać się cesarzowi. - Roczniki hildesheimskie
---
Królowa Rycheza, dokonawszy rozwodu z królem mężem swoim tak z powodu nienawiści i podjudzania niejakiej nałożnicy [...] jak też ze wzgardy dla nieznośnego jednocześnie i barbarzyńskiego godnego wzgardy obrządku Słowian, przybyła do Saksonii do cesarza, przez którego została z czcią przyjęta; i on też sam nie mniej wspaniałymi darami od niej został uczczony, otrzymał od niej dwie korony, jej własną i małżonka króla [...] - Kronika klasztoru z Brauweiler
-Odesłanie polskich insygniów koronacyjnych cesarzowi Konradowi II (prawdopodobnie za pośrednictwem Rychezy, żony Mieszka).
-Węgrzy zdobywają Słowację.

1031-1032

-Bezprym podejmuje działania represyjne wobec dawnych stronników Mieszka, powodując wzrost nastrojów opozycyjnych.
📖
W roku od wcielenia Pańskiego 1022 [badacze wskazują na pomyłkę w datacji - być może chodzi o rok 1032 albo 1031] w Polsce nastało prześladowanie chrześcijan. - Kronika Czechów Kosmasa z Pragi
-Zamieszki ludowe połączone z reakcją pogańską (prześladowanie chrześcijan) (?).

1032

📖
W tym roku Bezprym został zabity przez swoich, nie bez poduszczenia braci, z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa. - Roczniki hildesheimskie
---
Otto [najprawdopodobniej chodzi tu o Bezpryma - przyp. wł.] sprowadzony do ojczyzny i ustanowiony księciem przez cesarza, zachowując się po jakimś czasie niezbyt ostrożnie został skrycie zabity przez kogoś ze swojego otoczenia. - Dzieje Konrada II Wipona
-(zima/wiosna) Śmierć Bezpryma.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry