władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyWładysław Garbaty

Władysław Garbaty (Garbacz)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemowit dobrzyńskiAnastazja, córka Lwa, księcia halicko-włodzimierskiego
życie
1300/1305 - 5 VI 1351/IV 1352
małżeństwa
  1. /1343 - 1349/: Anna (nieznanego pochodzenia)
    • być może była krewną lub powinowatą podstolego sandomierskiego Wilczka h. Rogala (sugeruje to treść supliki Kazimierza Wielkiego z roku 1348, w której występują dwie pary: Władysław i Anna oraz Wilczek i Małgorzata)
panowanie
1312-1327/28: Dobrzyń (współrządy)
1327/28-1327/29: Łęczyca (współrządy)
1327/29-1343: Łęczyca
1343-1349: Dobrzyń, Łęczyca
1349-1351/52: Dobrzyń

1312

-Śmierć ojca Siemowita dobrzyńskiego.

1316

-(10 V) Władysław, Bolesław i Anastazja zawierają porozumienie z biskupem płockim Florianem w sprawie powrotu do płacenia dziesięcin.

1323

📖
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, tego samego roku [1323 - przyp. wł.], Litwini widząc, że wszystko układa się po ich myśli, ponownie zebrali silne wojsko i weszli do księstwa należącego do wielmożnej pani i księżnej dobrzyńskiej. Doprowadzili do straty sześciu tysięcy ludzi obojga płci, jednych bowiem wymordowali, innych zaś w sposób budzący współczucie poprowadzili do niewoli, by przez długi czas służyli w niej poganom. [...] Następnie ogniem zniszczyli dziesięć kościołów parafialnych oraz stolicę wspomnianego księstwa zwaną Dobrzyniem, gdzie wzięli do niewoli i zabili dwa tysiące chrześcijan, oraz spalili wszystkie wsie w księstwie. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(IX) Najazd litewski na księstwo dobrzyńskie.

1327/1328

📖
Gdy Litwini i Krzyżacy Pruscy ustawicznymi na ziemię dobrzyńską najazdami, i już to jawnie już skrycie ponawianymi łupiestwami ciągle ją niepokoili, nękali i do szczytu prawie spustoszyli, Władysław książę dobrzyński, króla polskiego Władysława bratanek, widząc, że przeciw tak możnym nieprzyjaciołom ziemi rzeczonej obronić nie zdoła, a co większa obawiając się, aby jej Krzyżacy nie zagarnęli pod swoje panowanie, usłuchał roztropności głosu, i do Władysława króla polskiego, który pod ów czas przebywał w Krakowie, udawszy się osobiście, błagał go i zaklinał: "ażeby jemu i matce jego Anastazji, wdowie po Ziemowicie niegdyś księciu dobrzyńskim, w trudnym nader i niebezpiecznym podłożeniu użyczył swej opieki, i wyznaczył mu jaką dziedzinę, w którejby wraz z matką stosownie do swego stanu uczciwie mógł mieszkać, a która po jego śmierci, gdyby zszedł bezpotomnie, do niego i do Królestwa Polskiego powrócićby miała: ziemię, zaś dobrzyńską z jej zamkami i warowniami aby przyjął od niego zupełnym prawem, iżby się nie dostała w ręce barbarzyńców albo Krzyżaków." Wyznał bowiem, że nie miał dosyć sił do jej obrony. Władysław król Polski, po zasiągnieniu zdania swoich radnych panów, tknięty prośbami rzeczonego Władysława księcia dobrzyńskiego, i względny na prawa i związki pokrewieństwa, uczynił mu więcej niż żądał, ziemię bowiem i księstwo łęczyckie, żyznością roli, dochodami i wielu ważnymi korzyściami znacznie dobrzyńską ziemię przewyższające, jemu i matce jego Anastazji prawem dożywotnim nadał, odkazał, zapisał i w zupełne puścił posiadanie; sam zaś wziął od niego księstwo dobrzyńskie. A litując się niedoli i upadku tego księstwa, zajął się gorliwie tenże Władysław król Polski jego obroną, podźwignieniem ludności i jej zapomożeniem, na co mnogich nie szczędził nakładów; osobliwsze bowiem miał przywiązanie do tej ziemi, przeto iż od dziada dziedzicznym spadkiem jemu przynależała. - Kronika Jana Długosza
-(1 X 1327/1328) Zamiana ziemi dobrzyńskiej na łęczycką (ze stryjem Władysławem Łokietkiem), spowodowona chęcią odsunięcia przez Łokietka bratanków od granicy z Zakonem Krzyżackim.

1327/1329

-(1 X 1327/12 III 1329) Śmierć brata Bolesława.

1331

-(IX) Najazd krzyżacki na Kujawy i Wielkopolskę.

1332

-(IV) Udzielnie militarnego wsparcia Władysławowi Łokietkowi podczas najazdu krzyżackiego na Kujawy.

1333

📖
Roku pańskiego 1333-go, w ósmy dzień Kalendów majowych, był Kazimierz ze czcią w kościele krakowskim na króla polskiego koronowany przez czcigodnych w Chrystusie ojców: Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego, oraz biskupów - Jana krakowskiego, Jana poznańskiego, Michała kujawskiego i Stefana lubuskiego, w obecności wielu książąt, panów i szlachty polskiej. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(25 IV) Władysław bierze udział w koronacji królewskiej Kazimierza Wielkiego.

1335

-(21 XI) Uczestnictwo w zjeździe wyszehradzkim (na Węgrzech) pomiędzy Kazimierzem Wielkim, Karolem Robertem Andegaweńskim (królem Węgier) i Janem I Luksemburskim (królem Czech).

1337

-(11 III) Zjazd z Kazimierzem Wielkim w Pakości.

1339

-(4 II-15 IX) Drugi proces polsko-krzyżacki przed trybunałem papieskim w Warszawie.

1343

📖
Książęta Ziemowit [II] wiski, i drugi Ziemowit [III] czerski, Bolesław [III] płocki i mazowiecki, Kazimierz [III] gniewkowski i Władysław łęczycki, tudzież panowie ziem krakowskiej i wielkopolskiej, obywatele na koniec miasta Krakowa, Poznania, Sandomierza, Sącza, Kalisza, Włocławka i Brześcia, przystąpili do tego przymierza i zatwierdzili je na piśmie. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII) Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu.

przed 1344

-(/13 VII 1343) Małżeństwo z Anną (nieznanego pochodzenia).

1344

-(/7 XI) Władysław nakazuje zabójstwo kanonika uniejowskiego, Jakuba.

1345

-(24 VI) Przywilej lokacyjny dla miasta Rypina.

1349

-(15 IV) Lokacja Lipna na prawie chełmińskim.
-(18 VI/4 VII) Kazimierz Wielki przejmuje od Władysława księstwo łęczyckie.

po 1349

-(IX 1349/) Śmierć Anny.

1351/1352

-(5 VI 1351/IV 1352) Śmierć Władysława Garbatego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry