władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyWładysław legnicki

Władysław legnicki

[...] wszelako nie postępował już trzeźwo i rozsądnie, ale jak obłąkany, z jednym lub dwoma towarzyszami, włóczył się i przejeżdżał w gościnę od księdza do szlachcica, od szlachcica do sołtysa, i trwał w takim obłędzie i pomieszaniu przez czas niejaki [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk V BrzuchatyElżbieta, córka Bolesława Pobożnego
życie
6 VI 1296 - 13 I po 1352
małżeństwa
  1. ok.1325 - przed 1329: nieznana z imienia, córka Bolesława II płockiego
panowanie
1306-1311: Brzeg, Legnica, Wrocław (współrządy)
1311-1312: Legnica
godności kościelne
1314-1325/: kanonik wrocławski

1296

📖
Opowiada się też o nim [Bolku I], że gdy przeciw niemu jako opiekunowi nieletnich synów [Henryka V] zbuntowało się miasto Wrocław, zgromadził przeciw niemu ogromne wojsko. Gdy [Wrocławianie] dowiedzieli się o tym, przeprowadzili z nim liczne układy i zgodzili się wreszcie, że sami zburzą mury miejskie na przestrzeni 4 prętów. Przez ten wyłom książę wjechał do miasta, do którego wcześniej nie chciał wejść i był przyjęty z czcią, a równocześnie z obawą, albowiem zaprowadził spokój, którego surowo i stanowczo przestrzegał [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego.

1301

📖
Jemu [Henrykowi z Wierzbna], dla znakomitej cnoty i roztropności, po śmierci Bolesława księcia świdnickiego, za zgodną uchwałą panów i szlachty poruczono dozór i opiekę nad synami Henryka V, księcia wrocławskiego i legnickiego, którzy jeszcze nie doszli byli do lat dojrzałych. - Kronika Jana Długosza
-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1302

📖
[Henryk z Wierzbna] zbyt hojnie sypiąc wydatkami, skarb małoletnich w Legnicy przez Bolesława księcia świdnickiego zachowany, do sześćdziesięciu tysięcy grzywien wynoszący, w większej części rozproszył: za co potem od książąt i panów wrocławskich wielkie wycierpiał prześladowanie. - Kronika Jana Długosza
-Odsunięcie Henryka z Wierzbna ze stanowiska regenta (z powodu marnotrawstwa).

1303-1305

-(8 I 1303-21 VI 1305) Władzę regencyjną w księstwie wrocławsko-legnickim sprawuje Wacław II (poprzez swoich starostów).

1306

-(4 VIII) Śmierć Wacława III czeskiego.
-Objęcie samodzielnych rządów w księstwie wrocławsko-legnickim przez brata Bolesława (formalnie współrządzącego z braćmi).

1307

-Wojska Henryka głogowskiego pustoszą księstwo wrocławskie.

1311

📖
Z tego względu uniosło się bardziej serce Bolesława i zaczął folwarki i wsie rozdawać rycerzom, utrzymywać dwory i urządzać tańce, i wiele pieniędzy wydawać rozrzutnie. Dlatego im bardziej skłonny był do czynienia rozdawnictw, tym więcej rycerzy i dostojników zbiegało się do niego. Widząc to bracia, Henryk jak i Władysław, którzy już do doszli do wieku młodzieńczego, nie chcąc dłużej tego zno¬sić, starali się doprowadzić do podziału ziem. I kiedy były już części wynikające z podziału, a pierwszą częścią był Wrocław, drugą częścią była Legnica, a trzecią częścią był Brzeg, to ustalono, że ten, komu przypadnie w udziale księstwo wrocławskie, powinien wypłacić drugiemu, to jest temu, komu przypadnie Brzeg, osiemnaście tysięcy marek, ten zaś, komu przypadnie Legnica, powinien księciu posiadającemu Brzeg wypłacić trzydzieści dwa tysiące marek. Bolesław pragnąc posiadać pieniądze, z własnej woli wziął Brzeg, a Henrykowi przypadł w udziale Wrocław, książę zaś Władysław wziął w posiadanie Legnicę. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(5 X/4 XI) Podział księstwa wrocławsko-legnickiego pomiędzy braćmi.

1312

-Bolesław odbiera Legnicę Władysławowi (z powodu niewywiązania się z zobowiązań finansowych) i wysyła go do klasztoru pod pretekstem choroby umysłowej.

1314

-Sprzedaż (za kwotę 32000 grzywien) bratu Bolesławowi praw do księstwa legnickiego.
-Władysław poświęca się karierze duchownej, obejmując godność kanonika wrocławskiego.

ok. 1325

-(VIII 1325/) Władysław porzuca stan duchowny i udaje się na Mazowsze.

1328/1329

📖
Tymczasem Władysław subdiakon, książę legnicki, brat Bolesława księcia brzeskiego, wrócił z Mazowsza, gdzie pojąwszy dla bogatego posagu w małżeństwo podstarzałą już pannę, córkę Bolesława księcia mazowieckiego, przez niejaki czas zabawiał, pokąd nie stracił posażnych pieniędzy i nie zbrzydził sobie swej połowicy. - Kronika Jana Długosza
-(/13 I 1329) Władysław porzuca żonę.

1329

📖
Gdy zaś wrócił z Mazowsza książę Władysław, brat księcia Bolesława [...] udał się do króla [czeskiego] i zapewniał, że on będzie prawym panem i dziedzicem Legnicy, a powołując się na jakieś pismo mieszczan legnickich [...] ofiarował królowi na sprzedaż ziemię legnicką. Król, wziąwszy to pismo, pokazał je księciu Bolesławowi. Ten ujrzawszy je, przestraszył się [...] bo król groził, że chce mieć Legnicę i że go zupełnie zniszczy, jeśli mu się nie podda i nie stanie się lennikiem korony czeskiej. Że zaś Bolesław [...] przez swą rozrzutność zbyt był wyczerpany, by mógł się opierać, przeto lękając się, że grozić mu będzie jeszcze większe niebezpieczeństwo, został on poddanym i lennikiem króla czeskiego. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-Władysław sprzedaje swoje prawa do Legnicy królowi Janowi Luksemburskiemu.

ok. 1329

-Bracia Bolesław, Henryk i Władysław zostają zaliczeni w poczet braci przyrodnich (die Halbbrüder) Zakonu Krzyżackiego.

po 1329

📖
Władysław książę legnicki, syn Henryka V księcia wrocławskiego, trafiony ciężkim i głębokim smutkiem, że dzielnicę swoję księstwo legnickie, na zasadnie podziału między braćmi ustanowionego, bratu swemu Bolesławowi księciu brzeskiemu w trzydziestu dwóch tysiącach grzywien długu zastawił, przez co sam pozostał w niedostatku i nędzy, a Bolesław posiadł razem księstwa legnickie i brzegskie; poduszczony namowami nieprawych doradców, postanowił wojnę wydać bratu Bolesławowi księciu brzeskiemu, w nadziei, że orężem zmusi Bolesława do zwolnienia mu rzeczonego długu i odstąpienia bratniej dzielnicy, księstwa legnickiego. Począł więc z największą, jak tylko mógł gwałtownością, i własne legnickie i brzeskie do brata swogo należące księstwo pożogami, łupiestwami i rozmaitymi klęskami pustoszyć. Bolesław książę brzeski, wystąpiwszy z silnym odporem, zwłaszcza iż mu nie zbywało na ludziach i orężu, wnet zamachy jego ukrócił, a po kilkukrotnych porażkach i zupełnej wojska jego rozsypce, samego Władysława pojmawszy, w zamku legnickim uwięził, i przez pół roku okutego na ręce i nogi w katuszy trzymał. - Kronika Jana Długosza
-Władysław występuje zbrojnie przeciwko bratu Bolesławowi, w nadziei odzyskania ziemi legnickiej.
📖
Potem za wdaniem się z obu stron przyjaciół, nastąpiła między nimi ugoda, z tym zastrzeżeniem: "aby Bolesław książę brzeski księstwo legnickie w pieniądzach sobie przysądzonych trzymał, Władysławowi zaś bratu corocznie pięćset grzywien na jego utrzymanie płacił." - Kronika Jana Długosza
-Odzyskanie wolności (po półrocznym okresie uwięzienia), dzięki mediacji brata Henryka.
📖
Widząc Władysław książę legnicki, że mu wszystko nie tak poszło jak się spodziewał, wpadł w szaleństwo, i w swym obłąkaniu połączył się z jakimś rycerzem, który miał zamek Hornsberg w górach leżący, skąd ze zgrają wygnańców, zbiegów i potępionych dłużników począł za zdobyczą najeżdżać księstwa legnickie i brzeskie. Ale gdy raz po nowe łupy wpadł do wsi Jankowa i Wierzbna w ziemi brzeskiej, wieśniacy, którzy dla swego bezpieczeństwa stu ludzi zbrojnych mieli w gotowości, z dwudziestu towarzyszami schwytali go i do Bolesława księcia brzeskiego odprowadzili. - Kronika Jana Długosza
-Władysław przyłącza się do grupy rycerzy-rabusiów (tzw. raubritterów) stacjonujących na zamku Rogowiec k. Wałbrzycha (Hornsberg), skąd prowadzi niszczycielskie najazdy na księstwo legnicko-brzeskie.
📖
Wtrącony powtórnie do więzienia i przez rok cały trzymany w zamku legnickim, do takiego przyszedł szaleństwa, że i siebie samego i wszystkich którzy mu posługiwali chciał zabić, przeto nikt do niego przystąpić nawet nie śmiał. Gdy wreszcie ochłódł nieco z tego pomieszania, wypuszczono go na wolność; wszelako nie postępował już trzeźwo i rozsądnie, ale jak obłąkany, z jednym lub dwoma towarzyszami, włóczył się i przejeżdżał w gościnę od księdza do szlachcica, od szlachcica do sołtysa, i trwał w takim obłędzie i pomieszaniu przez czas niejaki, po czym odzyskał znowu przytomność umysłu i zdrowie. - Kronika Jana Długosza
-Odzyskanie wolności przez Władysława (po rocznym okresie uwięzienia).

po 1352

-(13 I) Śmierć Władysława legnickiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry