władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyWładysław legnicki

Władysław legnicki

[...] wszelako nie postępował już trzeźwo i rozsądnie, ale jak obłąkany, z jednym lub dwoma towarzyszami, włóczył się i przejeżdżał w gościnę od księdza do szlachcica, od szlachcica do sołtysa, i trwał w takim obłędzie i pomieszaniu przez czas niejaki [...]
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk V BrzuchatyElżbieta, córka Bolesława Pobożnego
życie
6 VI 1296 - 13 I po 1352
małżeństwa
  1. ok.1325 - przed 1329: nieznana z imienia, córka Bolesława II płockiego
panowanie
1306-1311: Brzeg, Legnica, Wrocław (współrządy)
1311-1312: Legnica
godności kościelne
1314-1325/: kanonik wrocławski

1296

📖
Opowiada się też o nim [Bolku I], że gdy przeciw niemu jako opiekunowi nieletnich synów [Henryka V] zbuntowało się miasto Wrocław, zgromadził przeciw niemu ogromne wojsko. Gdy [Wrocławianie] dowiedzieli się o tym, przeprowadzili z nim liczne układy i zgodzili się wreszcie, że sami zburzą mury miejskie na przestrzeni 4 prętów. Przez ten wyłom książę wjechał do miasta, do którego wcześniej nie chciał wejść i był przyjęty z czcią, a równocześnie z obawą, albowiem zaprowadził spokój, którego surowo i stanowczo przestrzegał [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego.

1301

📖
Jemu [Henrykowi z Wierzbna], dla znakomitej cnoty i roztropności, po śmierci Bolesława księcia świdnickiego, za zgodną uchwałą panów i szlachty poruczono dozór i opiekę nad synami Henryka V, księcia wrocławskiego i legnickiego, którzy jeszcze nie doszli byli do lat dojrzałych. - Kronika Jana Długosza
-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1302

📖
[Henryk z Wierzbna] zbyt hojnie sypiąc wydatkami, skarb małoletnich w Legnicy przez Bolesława księcia świdnickiego zachowany, do sześćdziesięciu tysięcy grzywien wynoszący, w większej części rozproszył: za co potem od książąt i panów wrocławskich wielkie wycierpiał prześladowanie. - Kronika Jana Długosza
-Odsunięcie Henryka z Wierzbna ze stanowiska regenta (z powodu marnotrawstwa).

1303-1305

-(8 I 1303-21 VI 1305) Władzę regencyjną w księstwie wrocławsko-legnickim sprawuje Wacław II (poprzez swoich starostów).

1306

-(4 VIII) Śmierć Wacława III czeskiego.
-Objęcie samodzielnych rządów w księstwie wrocławsko-legnickim przez brata Bolesława (formalnie współrządzącego z braćmi).

1307

-Wojska Henryka głogowskiego pustoszą księstwo wrocławskie.

1311

📖
Książęta Henryk i Władysław, synowie Henryka V księcia wrocławskiego, doszedłszy do pełnoletności, gdy widzieli, że brat ich starszy Bolesław w zwykłym sobie trwonieniu skarbów na niewczesne podarki i datki nie ustawał, wielkim naleganiem wymogli na nim wreszcie uskutecznienie działu księstwa wrocławskiego, ażeby rozrzutność Bolesława jemu tylko przynajmniej, a nie wszystkim zrządzała uszczerbek. Według liczby zaś książąt, trzy naznaczono dzielnice, jednę wrocławską, drugą legnicką, trzecią brzeską, z tym zastrzeżeniem, że kto dzielnicę wrocławską otrzyma, zapłaci czterdzieści osiem [raczej osiemnaście - przyp. wł.] tysięcy, kto zaś część legnicką, trzydzieści dwa tysiące grzywien w dodatku temu, dla którego przypadnie dzielnica brzeska, a to z przyczyny nierówności tych trzech części. Na co gdy wszyscy książęta się zgodzili, Bolesław łakomy zawsze na pieniądze wybrał sobie brzeską dzielnicę: dwóm innym, Henrykowi i Władysławowi gdy wybierać przyszło naznaczone części, Henryk wziął wrocławską, Władysław zaś legnicką. - Kronika Jana Długosza
-(5 X/4 XI) Podział księstwa wrocławsko-legnickiego.

1312

-Bolesław odbiera Legnicę Władysławowi (z powodu niewywiązania się z zobowiązań finansowych) i wysyła go do klasztoru pod pretekstem choroby umysłowej.

1314

-Sprzedaż (za kwotę 32000 grzywien) bratu Bolesławowi praw do księstwa legnickiego.
-Władysław poświęca się karierze duchownej, obejmując godność kanonika wrocławskiego.

ok. 1325

-(VIII 1325/) Władysław porzuca stan duchowny i udaje się na Mazowsze.

1328/1329

📖
Tymczasem Władysław subdiakon, książę legnicki, brat Bolesława księcia brzeskiego, wrócił z Mazowsza, gdzie pojąwszy dla bogatego posagu w małżeństwo podstarzałą już pannę, córkę Bolesława księcia mazowieckiego, przez niejaki czas zabawiał, pokąd nie stracił posażnych pieniędzy i nie zbrzydził sobie swej połowicy. - Kronika Jana Długosza
-(/13 I 1329) Władysław porzuca żonę.

1329

📖
Gdy zaś wrócił z Mazowsza książę Władysław, brat księcia Bolesława [...] udał się do króla [czeskiego] i zapewniał, że on będzie prawym panem i dziedzicem Legnicy, a powołując się na jakieś pismo mieszczan legnickich [...] ofiarował królowi na sprzedaż ziemię legnicką. Król, wziąwszy to pismo, pokazał je księciu Bolesławowi. Ten ujrzawszy je, przestraszył się [...] bo król groził, że chce mieć Legnicę i że go zupełnie zniszczy, jeśli mu się nie podda i nie stanie się lennikiem korony czeskiej. Że zaś Bolesław [...] przez swą rozrzutność zbyt był wyczerpany, by mógł się opierać, przeto lękając się, że grozić mu będzie jeszcze większe niebezpieczeństwo, został on poddanym i lennikiem króla czeskiego. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-Władysław sprzedaje swoje prawa do Legnicy królowi Janowi Luksemburskiemu.

ok. 1329

-Bracia Bolesław, Henryk i Władysław zostają zaliczeni w poczet braci przyrodnich (die Halbbrüder) Zakonu Krzyżackiego.

po 1329

📖
Władysław książę legnicki, syn Henryka V księcia wrocławskiego, trafiony ciężkim i głębokim smutkiem, że dzielnicę swoję księstwo legnickie, na zasadnie podziału między braćmi ustanowionego, bratu swemu Bolesławowi księciu brzeskiemu w trzydziestu dwóch tysiącach grzywien długu zastawił, przez co sam pozostał w niedostatku i nędzy, a Bolesław posiadł razem księstwa legnickie i brzegskie; poduszczony namowami nieprawych doradców, postanowił wojnę wydać bratu Bolesławowi księciu brzeskiemu, w nadziei, że orężem zmusi Bolesława do zwolnienia mu rzeczonego długu i odstąpienia bratniej dzielnicy, księstwa legnickiego. Począł więc z największą, jak tylko mógł gwałtownością, i własne legnickie i brzeskie do brata swogo należące księstwo pożogami, łupiestwami i rozmaitymi klęskami pustoszyć. Bolesław książę brzeski, wystąpiwszy z silnym odporem, zwłaszcza iż mu nie zbywało na ludziach i orężu, wnet zamachy jego ukrócił, a po kilkukrotnych porażkach i zupełnej wojska jego rozsypce, samego Władysława pojmawszy, w zamku legnickim uwięził, i przez pół roku okutego na ręce i nogi w katuszy trzymał. - Kronika Jana Długosza
-Władysław występuje zbrojnie przeciwko bratu Bolesławowi, w nadziei odzyskania ziemi legnickiej.
📖
Potem za wdaniem się z obu stron przyjaciół, nastąpiła między nimi ugoda, z tym zastrzeżeniem: "aby Bolesław książę brzeski księstwo legnickie w pieniądzach sobie przysądzonych trzymał, Władysławowi zaś bratu corocznie pięćset grzywien na jego utrzymanie płacił." - Kronika Jana Długosza
-Odzyskanie wolności (po półrocznym okresie uwięzienia), dzięki mediacji brata Henryka.
📖
Widząc Władysław książę legnicki, że mu wszystko nie tak poszło jak się spodziewał, wpadł w szaleństwo, i w swym obłąkaniu połączył się z jakimś rycerzem, który miał zamek Hornsberg w górach leżący, skąd ze zgrają wygnańców, zbiegów i potępionych dłużników począł za zdobyczą najeżdżać księstwa legnickie i brzeskie. Ale gdy raz po nowe łupy wpadł do wsi Jankowa i Wierzbna w ziemi brzeskiej, wieśniacy, którzy dla swego bezpieczeństwa stu ludzi zbrojnych mieli w gotowości, z dwudziestu towarzyszami schwytali go i do Bolesława księcia brzeskiego odprowadzili. - Kronika Jana Długosza
-Władysław przyłącza się do grupy rycerzy-rabusiów (tzw. raubritterów) stacjonujących na zamku Rogowiec k. Wałbrzycha (Hornsberg), skąd prowadzi niszczycielskie najazdy na księstwo legnicko-brzeskie.
📖
Wtrącony powtórnie do więzienia i przez rok cały trzymany w zamku legnickim, do takiego przyszedł szaleństwa, że i siebie samego i wszystkich którzy mu posługiwali chciał zabić, przeto nikt do niego przystąpić nawet nie śmiał. Gdy wreszcie ochłódł nieco z tego pomieszania, wypuszczono go na wolność; wszelako nie postępował już trzeźwo i rozsądnie, ale jak obłąkany, z jednym lub dwoma towarzyszami, włóczył się i przejeżdżał w gościnę od księdza do szlachcica, od szlachcica do sołtysa, i trwał w takim obłędzie i pomieszaniu przez czas niejaki, po czym odzyskał znowu przytomność umysłu i zdrowie. - Kronika Jana Długosza
-Odzyskanie wolności przez Władysława (po rocznym okresie uwięzienia).

po 1352

-(13 I) Śmierć Władysława legnickiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry