władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyKazimierz I Konradowic

Kazimierz I Konradowic (kujawski)

Miał zwyczaj rabować i zagarniać cudze mienie.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I mazowieckiAgafia, córka Światosława Igorowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego i przemyskiego
życie
1211/1213 - 14 XII 1267 (Inowrocław)
małżeństwa
 1. 1230/33 - 1231/34: Jadwiga, córka Władysława Odonica Plwacza
  • pochodzenie niepewne
 2. 1239 - 1253/57: Konstancja, córka Henryka II Pobożnego
 3. 1257 - 1267: Eufrozyna, córka Kazimierza I opolskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Leszek (1240/42 - 30 IX 1288)
  Siemomysł (1245/50 - X/24 XII 1287)
 2. Władysław (3 II 1260/19 I 1261 - 2 III 1333)
  Kazimierz (1262/65 - 10 VI 1294)
  Siemowit (ok.1265 - 1312)
  Eufemia (1258/68 - 18 III 1308)
panowanie
1233-1239/41: Kujawy
1239/41-1242: Ląd, Kujawy
1242-1247: Ląd, Kujawy, Wyszogród
1247-1248: Kujawy, Łęczyca, Sieradz, Wyszogród
1248-1259, 1260-1261: Dobrzyń, Ląd, Kujawy, Łęczyca, Sieradz, Wyszogród
1259-1260: Dobrzyń, Kujawy, Łęczyca, Sieradz, Wyszogród
1261-1262: Dobrzyń, Kujawy, Wyszogród
1262-1267: Dobrzyń, Kujawy, Łęczyca, Wyszogród

1228

-(III) Kazimierz bierze udział w zjeździe w Skaryszewie, dotyczącym następstwa na tronie krakowskim po śmierci Leszka Białego.

1231/1233

-Małżeństwo z Jadwigą, córką Władysława Odonica (?).

1231/1234

-(8 I) Śmierć Jadwigi.

1233

-Objęcie Kujaw z nadania ojca Konrada.

1235

📖
Kiedy burgrabia magdeburski przebywał w Chełmnie, gdyż jeszcze nie wypełnił obietnicy złożonego ślubu, przybywali tam liczni książęta z Polski: książę Konrad, książę kujawski, książę krakowski i książę wrocławski Henryk, którego zabili potem Tatarzy, następnie Odonic książę gnieźnieński i liczni inni szlachetni mężowie i możni [...] dalej Świętopełk książę pomorski ze swoim bratem Samborem. Ci z wielką liczbą rycerstwa i zbrojnych, jakiej nigdy dotąd w Prusach nie widziano, wkroczyli do Prus i budując miasto Wyspy Przenajświętszej Marii [Kwidzyn - przyp. wł.] umocnili wzniesiony wcześniej zamek.
Po tych wydarzeniach brat i mistrz Herman i inni bracia w porze zimy, kiedy wszystko skuł gruby lód, zebrali wspomnianych krzyżowców, w których rozgorzało pragnienie powstrzymania bezczelności Prusów i wkroczyli na terytorium Rezji. Gdy tam zabili i pojmali wielu ludzi, posunęli się do rzeki Dzierzgoni, gdzie doświadczyli tego, na co tak długo czekali. Natknęli się bowiem na wielkie wojsko Prusów, które stało pod bronią i było już gotowe do bitwy. Kiedy mężnie na nich natarli, ci rzucili się do ucieczki. Lecz książę pomorski i jego brat Sambor, bardziej doświadczeni w wojnie z Prusami, obsadzili swoimi zbrojnymi drogi w pobliżu zasieków, ażeby nikt nie mógł się wymknąć, i wówczas w gniewie swoim uderzyli na grzeszników. [...] I doszło do wielkiego przelewu krwi ludu pruskiego, gdyż padło owego dnia ponad 5000 zabitych. Po tym wydarzeniu wszyscy krzyżowcy powrócili do swoich siedzib w radosnym nastroju chwaląc łaskę Zbawiciela. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(23 I/26 II) Udział w wyprawie krzyżowej do Prus.

1236

-(2 VII) Wiec w Dankowie.

1238

-(11 VI) Zjazd w Świeciu ze Świętopełkiem gdańskim i Zakonem Krzyżackim.
📖
Tego roku książę Kujaw odzyskał Bydgoszcz. Także tego roku Świętopełk książę Pomorza spustoszył, ograbił Kujawy i spalił kościół w Inowrocławiu i całe to miasto. - Rocznik kapituły gnieźnieńskiej
-Kazimierz zdobywa gród w Bydgoszczy na Świętopełku gdańskim.-(29 VI) Wiec w Pyszkowie.-(30 VI) Wiec w Dankowie.

1239

📖
Książę Kazimierz, syn Konrada, pojął za małżonkę córkę Henryka, będącą z nim w piątym stopniu pokrewieństwa. - Rocznik kapituły gnieźnieńskiej
-Małżeństwo z Konstancją, córką Henryka Pobożnego.

1240

-Lokacja Inowrocławia na prawie magdeburskim.

1241

📖
1241. [...] Książę Konrad zajmuje Kraków. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Konrad] zebrawszy więc w miarę swoich możliwości jak najsilniejsze wojsko z rycerzy Mazowsza i Kujaw oraz z przysłanych mu przez księcia Pomorza Świętopełka rycerzy pomorskich i posiłków pruskich i litewskich, przybył i zajął obydwie dzielnice, a mianowicie: krakowską i sandomierską oraz wszystkie ich zamki i warownie, a wszyscy dobrowolnie poddawali się jego władzy i rządom, gdyż byli przekonani, że ich książę Bolesław Wstydliwy już nie wróci. - Kronika Jana Długosza
-(9 IV) Śmierć Henryka Pobożnego.
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
-(18 IX) Udział w zjeździe Konrada ze Świętopełkiem gdańskim w miejscowości Pomuzow.

1242-1243

📖
[...] brodaci krzyżacy połączywszy się z polskimi książętami zdobyli Wyszogród i Sartawicę, grody wspomnianego Świętopełka. Także gród Nakło pozostający pod władzą młodzieńców Przemysła i Bolesława, który tenże Świętopełk krótko przedtem podstępnie zajął, odebrali z rąk jego i zwrócili księciu Przemysłowi oraz bratu jego [...] - Kronika wielkopolska
---
Potem przyszli braciom na pomoc książę kujawski i książę kaliski, którzy wraz z braćmi oblegli gród Nakło, który został wydany im [wraz z] nietkniętym wyposażeniem i życiem tych, którzy go bronili. Następnie, rozproszywszy się po całym Pomorzu, wszystko okrutnie spustoszyli. Kiedy się to stało, za pośrednictwem wspomnianego pana legata zostały zawarte rozejmy między wspomnianym księciem [Świętopełkiem] a braćmi z Prus w ten sposób, że tenże książę dał braciom swojego syna Mściwoja jako zakładnika, po to, aby na przyszłość pozostała między nimi trwała zgoda. - Kronika oliwska
-(20 IX) Zawarcie sojuszu z Zakonem Krzyżackim przeciwko Świętopełkowi gdańskiemu.

1243

📖
Wezwawszy więc na pomoc księcia opolskiego Mieczysława [...], po uzyskaniu posiłków od księcia poznańskiego Przemysła, Litwinów i Jaćwingów wymieniony książę Mazowsza Konrad i jego syn Kazimierz najeżdżają zbrojnie ziemię sandomierską. - Kronika Jana Długosza
---
Bolesław, [...] bratanek jego [Konrada], spotkawszy się z nim w Suchodole, stoczył bitwę i powaliwszy wielu Mazowszan wypędził swego stryja z kraju. - Kronika wielkopolska
-(25 V) Rozbicie wojsk Konrada i Kazimierza (wspomaganych przez oddziały opolskie Mieszka, wielkopolskie Przemysła, Litwinów i Jaćwięgów) przez stronników Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Suchodołem.
-(VI) Ponowny wybuch walk ze Świętopełkiem gdańskim.
-(28 VIII) Kazimierz zawiera (w Inowrocławiu) układ z Henrykiem von Weida, mistrzem krajowym zakonu krzyżackiego w Prusach.

1244

📖
[Świętopełk] połączywszy się z wielką liczbą Prusów wkroczył na Kujawy i wielu chrześcijan niegodziwie zabił, a innych uprowadził w niewolę. Również ziemię kujawską wrogo zniszczył pożarem, a dwóch braci z zakonu Braci Mniejszych wojsko jego zabiło. - Kronika wielkopolska
-(zima/wiosna) Najazd Świętopełka gdańskiego na Kujawy.
-(19 V) Bulla protekcyjna papieża Innocentego IV.
📖
[...] przeto Świętopełk ucieszył się bardzo z zamku Santyr, który wzniósł na wielką szkodę wiary i wiernych, i zaczął budować inny zamek naprzeciwko obecnego miasta Chełmna, które nazywa się Świecie, aby żeglugę po rzece Wiśle, tak w górę jaki i w dół, tak bardzo potrzebną braciom całkowicie uniemożliwić. Kiedy to doszło do uszu mistrza, rozkazał braciom z Chełmna, ażeby razem ze swoimi ludźmi wypłynęli łodziami, sam natomiast razem z braćmi z Torunia i z księciem Kazimierzem na wspomniane miejsce wyruszył z wojskiem. Chciał bowiem przeszkodzić budowie rzeczonego zamku. [...]
Jednakże bracia wraz z księciem Kazimierzem zaatakowali zamek i bardzo dzielnie na niego natarli. I rozgorzała pomiędzy nimi tak zażarta walka, że po jednej i drugiej stronie wielu ludzi odniosło śmiertlene rany, a i wielu z zamku zginęło, ale ponieważ zamek był do tego stopnia umocniony, że niełatwo można go było zdobyć, bracia nie wypełnili zadania i wycofali się [...] - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(jesień) Nieudany atak wojsk kujawsko-krzyżackich na Świecie.

1245

-Zjazd pokojowy w Łęczycy (z Bolesławem Wstydliwym).

1245-1246

📖
Z nimi i z księciem Kazimierzem mistrz i bracia ze swoimi ludźmi wtargnęli do ziemi pomorskiej i przechodząc przez nią przemocą i gwałtem niszczyli ją przez 9 dni i nocy, tak iż nie było zakątka, którego by nie nawiedzili grabieżą i ogniem. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
---
Potem, po niedługim czasie, wyżej wspomniany mistrz z pomocą wojska, które mu przysłał książę Austrii, i innych pielgrzymów spalił i zupełnie spustoszył Pomorze. Działo się to w roku Pańskim 1246. Wówczas również klasztor Oliwa ze wszystkimi swoimi folwarkami został zupełnie zniszczony. - Kronika oliwska
-(XII 1245/II 1246) Wsparcie krzyżackiej wyprawy przeciwko Prusom i Świętopełkowi gdańskiemu.

1246

-(5 III) Zjazd w Inowrocławiu z Henrykiem von Hohenlohe, wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego.
📖
[...] książę mazowiecki Konrad z przykrością znosząc to, że w innym czasie został pod Suchodołem pokonany przez bratanka, i nie mogąc dopuścić, aby tak haniebne zawstydzenie minęło bez pomsty, wolał raczej obrazić Boga przez splamienie sumienia niż zaniechać zemsty. I zebrawszy mnóstwo Litwinów [Konrad] wtargnął do ziemi swego bratanka łupiąc [ją]. Gdy Bolesław zabiegł mu drogę pod Zaryszowem, stoczyli ze sobą wielką bitwę. Lecz gdy Bolesław został - niestety - zmuszony do ucieczki, Litwini i Mazowszanie zabili bardzo wielu sandomierzan i krakowian, wielu z nich biorąc do niewoli. - Kronika wielkopolska
---
Po upływie też niedługiego czasu - wiedział bowiem, że siły księcia Bolesława zostały przez niego złamane - ze swoimi tylko wojskami, ze swym synem, księciem Kujaw i Łęczycy Kazimierzem oraz swym zięciem, księciem opolskim Mieczysławem wkroczył do ziemi krakowskiej. Nie chcąc tracić czasu na zdobywanie zamków i miast, gdy i mieszczanie krakowscy z pogardą odrzucili wezwanie do poddania się, do trzech miejscowości wprowadza załogi. Najpierw zdobywa gród położony naprzeciw zamku i miasta Krakowa tam, gdzie Rudawa wpada do Wisły oraz drugi na brzegu [Wisły] w pobliżu klasztoru tynieckiego. Te dwa zamki obsadza załogą ze swoich żołnierzy. Trzeci buduje w Lelowie i oddaje go w dzierżawę swemu zięciowi, księciu opolskiemu Mieczysławowi. - Kronika Jana Długosza
-Wsparcie Konrada mazowieckiego podczas jego najazdu na Małopolskę.

1247

-(8 II) Zakon Krzyżacki nadaje Kazimierzowi 1/6 ziemi lubawskiej.
📖
[...] książę kaliski Bolesław, brat Przemysła, odzyskał gród lędzki, który Kazimierz, książę Kujaw i Łęczycy [...] zatwierdził ongi w posiadaniu mnichów lędzkich, a potem zatrzymał w swym ręku. - Kronika wielkopolska
-(VII/VIII) Bolesław Pobożny odzyskuje gród w Lądzie z rąk Kazimierza.
📖
[...] jednak po pogrzebie ojca [...] Kazimierz znienacka zajął Łęczycę, Spicymierz, Sieradz i Rozprzę, podczas gdy jego brat Siemowit wraz z [Agafią], matką ich obu, sprawowali ojcowskie pogrzebowe obrzędy. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(30/31 VIII) Śmierć Konrada mazowieckiego.

1248

📖
1248 [...] Tego roku książę Kazimierz [kujawski - przyp. wł.] odzyskał gród w Lądzie. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(zima/wiosna) Kazimierz odzyskuje gród w Lądzie z rąk Bolesława Pobożnego.
-Kazimierz roztacza opiekę nad Albrechtem Suerbeerem, legatem papieskim i arcybiskupem Prus.
📖
Potem zaś syn jego [Konrada - przyp. wł.] umarł, Bolesław, mazowiecki książę i oddał Mazowsze bratu swojemu Siemowitowi, posłuchawszy księcia Daniela, była bowiem bratuczada jego za nim, córka Aleksandrowa, imieniem Anastazja. Ją zaś wydał za mąż potem [Daniel] za bojarzyna węgierskiego, imieniem Dymitr. W też lata siadł Siemowit na Mazowszu [...] - Kronika halicko-wołyńska
---
Za ojcem, księciem mazowieckim Konradem, idzie jego syn Bolesław i schodzi z tego świata. - Kronika Jana Długosza
-(5 XII) Śmierć brata Bolesława.

1249

📖
[Władysław] usiłował rzeczony gród [Rudę] zabezpieczyć księciu Kazimierzowi, synowi zmarłego księcia mazowieckiego Konrada, za 500 grzywien srebrnych. Lecz gdy wysłańcy Kazimierza marudzili z odebraniem wspomnianego grodu Rudy, książę wielkopolski Przemysł przepędziwszy wysłanników wspomnianych książąt przyszedł do wspomnianego grodu Rudy i zajął go, ofiarowany mu przez grodzian. - Kronika wielkopolska
-Nieudana próba odkupienia ziemi rudzkiej od Władysława opolskiego (za cenę 500 grzywien srebra), w związku z akcją militarną Przemysła.
-(IV) Zjazd w Białotarsku z bratem Siemowitem.

przed 1250

-Lokacja Brześcia Kujawskiego na prawie magdeburskim.

1250

-(X) Negocjacje (w Sieradzu) z biskupem kujawskim Michałem (przy arbitrażu arcybiskupa Pełki i biskupa wrocławskiego Tomasza).

1250/1255

-(6 X 1250/8 V 1255) Lokacja Włocławka na prawie magdeburskim.

1252

-(25 VII) Ugoda z Zakonem Krzyżackim.-Kazimierz zwalnia od ciężarów prawa książęcego posiadłości biskupstwa płockiego (w obrębie swego dziedzictwa).

1253

-(19 V) Uzyskanie od papieża Innocentego IV prawa do opieki nad nawróconymi Galindami i Jaćwięgami.

1253/1257

-(21 albo 23 II) Śmierć Konstancji.

1254

-(8 V) Uroczystości w Krakowie ku czci Św. Stanisława, połączone ze zjazdem książąt piastowskich.
-(24 XI) Układ brata Siemowita i Daniela halickiego z Krzyżakami w Raciążu w sprawie współpracy w podboju Jaćwięgów.
📖
[Kazimierz] pojmał rodzonego brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, oraz żonę jego i zatrzymał ich w niewoli. - Kronika wielkopolska
---
Bo i książę kujawski, łęczycki i sieradzki Kazimierz więzi swego rodzonego brata księcia Mazowsza Siemowita i jego żonę Gertrudę, a pojmanych trzyma w Sieradzu. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Uwięzienie brata Siemowita i jego żony w Sieradzu.
-(XII) Zjazd w Inowrocławiu z wielkim mistrzem krzyżackim, Popponem von Ostern.

1255

📖
[...] książę Kujaw Kazimierz wypuścił na wolność brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, i pojednał się z nim po bratersku. - Kronika wielkopolska
-(IV) Kazimierz uwalnia Siemowita (dzięki zabiegom Bolesława i legata papieskiego Opizona).
-(8 V) Kazimierz przekazuje biskustwu kujawskiemu miasto Włocławek.
-Lokacja Warty na prawie magdeburskim.
📖
[Mściwoj] zajął skutkiem zdrady pewnego kusznika gród Nakło należący do księcia Przemysła. [...] Przemysł zaś zebrawszy wojsko swoje i swego brata Bolesława [Pobożnego], wespół z Kazimierzem, księciem Kujaw, zewsząd obwałował wspomniany gród. Bolesław Wstydliwy, książę Krakowa, przysłał mu na pomoc tysiąc, a Siemowit Konradowic, książę Mazowsza, ośmiuset zbrojnych. Przemysł zaś i Kazimierz widząc, że gród jest silny i nie można łatwo go zdobyć, zbudowali innych gród naprzeciw dawnego grodu w kierunku zachodnim. - Kronika wielkopolska
-(29 IX) Mściwoj II, syn Świętopełka gdańskiego zdobywa Nakło (władztwo Przemysła).

1255-1257

-Zabiegi w Stolicy Apostolskiej o organizację krucjaty przeciwko pogańskim Bałtom (przy wsparciu króla czeskiego Przemysła Ottokara II, Bolesława Wstydliwego i zakonu franciszkanów).

1256

📖
[...] książę Przemysł z wojskami swoimi i brata swego Bolesława oraz książę Kujaw Kazimierz zeszli się koło grodu Nakła i po naradzie ruszyli na zdobycie grodu Raciąża. [...] Gdy wspomniani książęta przyszli pod ten gród, podłożyli ze wszystkich stron ogień i zaczęli oblegać go. Grodzianie nie mogli stawić im oporu wobec wysoko buchających płomieni, a chcieli uniknąć śmierci od ognia, [więc] ci, którzy zdołali wyjść, wkroczyli na placówki nieprzyjaciół i dobrowolnie oddali się z niewolę. Wielu jednak nie mogło wyjść i ci, zagarnieci ogniem, okrutnie spłonęli wraz z grodem i znajdującym się tam dobytkiem. - Kronika wielkopolska
-(I/III) Wsparcie militarne Przemysła w wyprawie przeciwko Pomorzanom.

1257

-(2 III) Zjazd w Korczynie z Bolesławem Wstydliwym i Siemowitem.
-(wiosna) Małżeństwo z Eufrozyną, córką Kazimierza I opolskiego.
-(16 VIII) Przekazanie ziemi lubawskiej biskupstwu chełmińskiemu.

1258

📖
Bolesław zebrawszy z Wielkopolski całe swoje wojsko potężnie naszedł na całą ziemię Kujaw. I poszedłszy pod Inowrocław, i rozstawiwszy wokół niego placówki, odważnie do niego szturmował. Na pomoc przybył mu Warcisław, książę Pomorza, z sześciuset zbrojnymi. Kazimierz nie mogąc sprostać ich potędze zwrócił środkową część kasztelanii lędzkiej, spaliwszy gród lędzki, który niegdyś zbudował. - Kronika wielkopolska
-(3 I/IV) Wyprawa Bolesława Pobożnego i Warcisława III, księcia dymińskiego na Kujawy.

1259

📖
[...] Kazimierz, książę Kujaw, Łęczycy i Sieradza, zebrawszy wojsko w liczbie aż dwóch tysięcy wojów, [...] potajemnie wkroczył na ziemię kaliską. Wrogo na nią napadłszy pustoszył ją bez miłosierdzia. [...]
[Bolesław] dopadł wojska Kazimierza i odważnie rzucił się na niego między Kłonią i Opatowem, wsią arcybiskupa, w pewnym Borze, który nazywa się Solec. [...] choć było ich niewielu, zawrócił do ucieczki Kazimierza i liczne jego wojsko. Zabiwszy wielu, zraniwszy i wziąwszy do niewoli odzyskał zgarniętą przez tamtych zdobycz i zdobył trzysta ich wierzchowych koni. - Kronika wielkopolska
-(16 III) Kazimierz wkracza na ziemię kaliską.-(wiosna) Wygnanie biskupa kujawskiego, Wolimira.
📖
[Kazimierz] na jednym wiecu, który sam podstępnie zwołał, pojmał Herkebolda, wojewodę gnieźnieńskiego, brata jego Szymona, tamtejszego kasztelana, Mikołaja, wojewodę kaliskiego oraz wielu innych rycerzy. - Kronika wielkopolska
-(wiosna/lato) Kazimierz pojmuje możnowładców wielkopolskich zwabionych na wiec (zapewne pod pozorem rozmów pokojowych).
📖
[...] książę Kazimierz z pomocą zdradzieckiego księcia Świętopełka zbudował gród w Pakości, w dzielnicy księcia Wielkopolski Bolesława i na jego szkodę. - Kronika wielkopolska
-(lato) Najazd (wraz ze Świętopełkiem gdańskim) na Wielkopolskę.
📖
[...] Bolesław [książę] Wielkopolski, Bolesław Wstydliwy [książę] krakowski i sandomierski i Siemowit [książę] Mazowsza, nadto Roman, syn Daniela króla Rusi, który przybył na pomoc wspomnianemu księciu Siemowitowi przeciw księciu Kazimierzowi, przyrodniemu [rodzonemu - przyp. wł.] bratu jego, zszedłszy się na ziemi łęczyckiej doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. - Kronika wielkopolska
-(29 IX-6 X) Odwetowa wyprawa Bolesława Pobożnego, Bolesława Wstydliwego, Siemowita oraz Romana halickiego na ziemię łęczycką.

1260

-(wiosna) Układ z Bolesławem Pobożnym.-(12 XII) Zjazd w Przedborzu.
📖
[...] bracia Lestko i Ziemomysł, synowie księcia Kujaw Kazimierza, oskarżywszy swą macochę, że chciała ich otruć i odstąpiwszy od ojca zajęli Łęczycę i Sieradz wraz z wszystkimi ich przyległościami. Ludność miejscowa wzgardziwszy ich ojcem całym sercem przylgnęła do nich. [...]
[...] Bolesław Pobożony [...] tuż przez uroczystością Św. Bartłomieja zebrał zebrał silne wojsko, aby wkroczyć na ziemie księcia Kujaw Kazimierza dla spustoszenia i zniszczenia ich przez pożogę i grabież za to, że wspomniany Kazimierz wbrew obietnicy nie starał się oddać Bolesławowi połowy kasztelanii lędzkiej. Kazimierz widząc, że nie dorówna potędze Bolesława, za pośrednictwem Wolimira, biskupa włocławskiego, zwrócił Bolesławowi pozostałą połowę kasztelani lędziej wraz z zamkiem, który w niej niegdyś zbudował. - Kronika wielkopolska
-(VIII) Bunt Leszka Czarnego i Siemomysła przeciwko Kazimierzowi.
📖
[Bolesław] tuż przez uroczystością Św. Bartłomieja zebrał zebrał silne wojsko, aby wkroczyć na ziemie księcia Kujaw Kazimierza dla spustoszenia i zniszczenia ich przez pożogę i grabież za to, że wspomniany Kazimierz wbrew obietnicy nie starał się oddać Bolesławowi połowy kasztelanii lędzkiej. Kazimierz widząc, że nie dorówna potędze Bolesława, za pośrednictwem Wolimira, biskupa włocławskiego, zwrócił Bolesławowi pozostałą połowę kasztelani lędziej wraz z zamkiem, który w niej niegdyś zbudował. - Kronika wielkopolska
-(/24 VIII) Bolesław Pobożny wyprawia się (albo przygotowuje wyprawę) na Kujawy.

1261/1262

📖
1260. [...] Zamek Lelów zostaje zbudowany przez księcia Kazimierza i natychmiast zniszczony przez księcia Bolesława. - rocznik kapituły krakowskiej
---
Książę kujawski, łęczycki i sieradzki Kazimierz ledwie skończył jedną wojnę z księciem kaliskim Bolesławem Pobożnym przez przywrócenie mu zatrzymanej niesłusznie przez siebie kasztelanii lądzkiej, gdy nagle wszczął drugą, równie lekkomyślną z księciem krakowskim i sandomierskim Bolesławem Wstydliwym, przywłaszczając sobie ziemię lelowską. Twierdząc, że należy ona do niego, buduje na wzgórzu w pobliżu miasta Lelowa zamek, który, gdy [tylko] się z niego oddalił, Bolesław zdobywa i poddaje swojej władzy. - Kronika Jana Długosza
-Krótkotrwałe odbicie zamku w Lelowie z rąk Bolesława Wstydliwego.

1262

-(13 VI) Zakończenie konfliktu z biskupem Wolimirem.
-(4 X/zima) Porozumienie pokojowe z synami.

1262-1263

-Walki z Zakonem Krzyżackim.

1263

-Wybuch kolejnego konfliktu z biskupem Wolimirem.

1265

-(lato) Kazimierz zostaje obłożony klątwą przez biskupa Wolimira, a jego księstwo interdyktem.

1266

-(13 IV) Zawarcie ugody (we Włocławku) z biskupem Wolimirem, dzięki pośrednictwu legata papieskiego Gwidona.

przed 1267

-Lokacja Łęczycy na prawie magdeburskim.

1267

-Ponowny konflikt z biskupem Wolimirem (spowodowany niezrezalizowaniem przez Kazimierza większości postanowień ugody z roku 1266).
-(14 XII) Śmierć Kazimierza I Konradowica w Inowrocławiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry