władcy dzielnicowiPiastowie oświęcimsko-zatorscyPrzemysław toszecki

Przemysław toszecki (oświęcimski)

[...] człowiek ten złej wiary i niesłowny w dotrzymaniu obietnic, nie sromał się łamać po wielekroć zawarte przymierze.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz I oświęcimskiAnna, córka Henryka VIII Młodszego Wróbla
życie
ok.1425 - XII 1484 (Toszek?)
małżeństwa (konkubinaty)
 1. Cecylia, córka Teofila (poddanego z ziemi żywieckiej?)
  • związek niepewny; wspomina o nim - jako o związku małżeńskim - tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704
 2. 1463-1468/72: Małgorzata (Machna), córka Mikołaja I opolskiego
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
 1. córka
  • istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o niej tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704
  syn
  • istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o nim tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704
 2. Małgorzata (II 1467/II 1468 - 8 XI 1531)
panowanie
1433/34-1438, 1440-1445: 1/2 Gliwic, Oświęcim, Toszek, Zator (współrządy)
1438-1440: 1/2 Gliwic, Oświęcim, Toszek (współrządy)
1445-1463, 1466-1484: Pyskowice, Toszek
1463-1465: Pyskowice, Toszek, Ujazd
/1448-1448/: Żywiec

1433/1434

📖
[...] Kazimierz książe oświęcimski, syn Przemysława młodszego, zabitego od Chrzana Czecha, w zamku swoim Oświęcimiu życia dokonał i w klasztorze braci zakonu kaznodziejskiego pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(22 XII 1433/26 VII 1434) Śmierć Kazimierza I oświęcimskiego.

1437

-(16 X) Spotkanie (w Krakowie) z Władysławem III.

1438

📖
[Dziersław z Rytwian] we wtorek zapustny przybył pod miasteczko Zator, a przystawiwszy drabiny w nocy, kiedy mieszczanie bynajmniej się nie spodziewali zdrady, miasto opanował, i wszystkich mieszkańców z domów powyrzucał, ich zaś majątki zagrabił. [...]
Ale gdy około środopościa wojsko zaborcy wysłane pod Toszek powracało ze zdobyczą i stanęło noclegiem w powiecie siewierskim przy wsi Wojkowicach, gdzie lud rozwolniony po trudach podróży oddal się był opilstwu, i niepomny, iż się znajdował w nieprzyjacielskiej ziemi, słabą albo raczej żadną nie ubezpieczał się strażą, napadli je w nocy Ślązacy i pobili. Część zginęła pod mieczem, a część dostała się w niewolę. - Kronika Jana Długosza
-(II) Najazd Dziersława z Rytwian na księstwo oświęcimskie.-(20 IX-XI) Władysław III wyprawia się do Czech w celu intronizacji Kazimierza Jagiellończyka.

1440

📖
A lubo król trzymał to miasto [Zator] niejaki czas przez swoich starostów w posiadaniu, później jednak zwrócił je Wacławowi księciu oświęcimskiemu, a wziął od niego zamek Barwałd, przyjąwszy zarazem hołd wierności i przysięgi, tak iż rzeczony zamek Barwałd stał się odtąd własnością królewską, a sam książę wieczystym Królestwa Polskiego lennikiem i hołdownikiem. - Kronika Jana Długosza
-(26 X) Władysław III zwraca Zator książętom oświęcimskim w zamian za zamek w Barwałdzie, obietnicę hołdu i likwidację fortyfikacji obronnych.

1441

-(9 I) Wacław przyrzeka złożenie hołdu lennego królowi polskiemu (w przeciągu 4 tygodni) w imieniu własnym oraz swych młodszych braci.

1445

-(19 I) Podział księstwa oświęcimskiego (przeprowadzony przez Mikołaja V karniowsko-raciborskiego).

1447

📖
Z Mikołajem i Wacławem książętami raciborskimi i Bolesławem cieszyńskim, tudzież wielu radcami ich księstw, i posłami książąt oświęcimskich, którzy na niedzielę pierwszą postu zjechali do Krakowa, wskutek wzajemnych układów [...] zawarty został pokój wieczysty, na warunkach słusznych i obu stronom dogodnych, wzajemnie stwierdzony i opisany. - Kronika Jana Długosza
-(4 II) Układ krakowski z Królestwem Polskim.

1448

-(13 IX) Potwierdzenie przywilejów miasta Żywca.

1450

📖
We wtorek pod Św. Franciszku, Przemysław książę toszecki zebrawszy z całego księstwa swoje siły zbrojne i zaciągnąwszy w posiłku zgraję łupieżców i rozbójników, podszedł zdradziecko pod zamek Siewierz, należący do kościoła krakowskiego, i wszelkimi sposobami usiłował do zdobyć. Ale odparty z hańbą, bo mu nie dozwolono nawet widzieć przekopów, rzucił się do grabieży, i ziemię siewierską, która mu w niczym nie była krzywą, w wielu miejscach spustoszył. Zuchwałość tę atoli ciężko potem odpokutował: rycerstwo bowiem Zbigniewa kardynała, razem z Siewierzanami, nawiedziło po wielekroć okolice Toszka, aż wreszcie stanęło obustronne przymierze, a książę Przemysław zmuszony był szkody zarządzone nagrodzić. Do tych zaś wszystkich napaści i gwałtów namówiony był od Piotra Szafrańca podkomorzego krakowskiego. - Kronika Jana Długosza
-(X) Niszczycielski najazd na ziemię siewierską (dobra biskupstwa krakowskiego).

1452

📖
W jesieni tegoż roku [1452 - przyp. wł.] dwaj książęta śląscy, Przemko toszecki i Janusz oświęcimski, podnieśli oręż przeciw ziemi krakowskiej. Chociaż bowiem zawarli byli z Królestwem Polskim, tamten przymierze wieczystego pokoju, a ten zawieszenie broni, jednakże rozgniewani, że dla uspokojenia wojny wszczętej między Piotrem Szafrańcem a Włodkiem z Barwałdu, zobowiązać się musieli do zapłacenia rzeczonemu Piotrowi Szafrańcowi dwóch tysięcy czerwonych złotych, wypowiedzieli wojnę Polsce. A zaciągnąwszy dziewięciuset najemnych rycerzy tak jezdnych jako i pieszych, dopuszczali się w Królestwie Polskim rozlicznych napaści i grabieży, w nadziei, że przez tę wojnę uwolnią się od rzeczonego zobowiązania. Ponieważ zaś szlachta i mieszkańcy całej niemal ziemi krakowskiej przed panującą zarazą pouciekali, zamek także krakowski, w którym znaczna część ludzi chorobą była złożona, nie miał żadnej prawie obrony, przeto najeźdźcy śmiało i bezkarnie plądrowali po wszystkich włościach i miasteczkach, szerząc w nich gwałty i łupieże. Korzystając z pory sposobnej, tę szczególniej okolicę Krakowa, która graniczy z Oświęcimiem, codziennie napadali i obdzierali. - Kronika Jana Długosza
-(jesień) Przemysław i Jan najeżdżają na ziemię krakowską.

1453

-(12 III) Zawarcie układu rozejmowego z Królestwem Polskim (ważnego do 25 VII).
📖
Z książętami Bolesławem [V] opolskim i Przemysławem toszeckim, od których przybyli posłowie z prośbą o pokój, zawarto rozejm na lat dziesięć. Nie życzyli sobie bowiem Polacy wojny nawet z najsłabszym nieprzyjacielem, póki króla widzieli jeszcze chwiejącym się i nieustalonym w swoim sposobie myślenia. - Kronika Jana Długosza
-(24 VI-3 VII) Zjazd walny szlachty z Kazimierzem Jagiellończykiem w Piotrkowie.

1454

-(XII) Przemysław wstępuje na służbę Związku Pruskiego i udaje się do Prus (na czele oddziału zaciężników).

1456

📖
Wielu nadto królewskich rycerzy zaciężnych, a zwłaszcza dwaj książęta oświęcimscy, Janusz i Przemysław, i Jan Kolda, nie mogąc dłużej ścierpieć zwłoki w wypłacie należnego im żołdu, obóz porzucili. - Kronika Jana Długosza
-Powrót z Prus wobec nieotrzymania należnego żołdu.

1458

-(25 I) Porozumienie pokojowe pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem i Janem IV zawarte w Bytomiu dzięki mediacji Przemysława.

1463

-(/23 II) Małżeństwo z Małgorzatą (Machną), córką Mikołaja I opolskiego.
-Przemysław wykupuje Ujazd (wraz z okręgiem) - wiano swojej żony.

1465

📖
[...] dnia szesnastego maja, w kościele krakowskim ochrzczona przez Jana krakowskiego i Jakuba włocławskiego, biskupów, w obecności książąt, Przemysława cieszyńskiego, Janusza raciborskiego, Przemka toszeckiego, Wacława zatorskiego, Janusza gliwickiego i Jana rybnickiego, nazwana została Elżbietą. - Kronika Jana Długosza
-(16 V) Udział w krakowskich uroczystościach chrzcielnych Elżbiety, córki Kazimierza IV Jagiellończyka.
-Sprzedaż Ujazdu (wraz z okręgiem) na rzecz biskupa wrocławskiego, Jodoka z Rożemberka.

1466

-Przemysław ponownie wykupuje okręg ujazdowski z rąk biskupa wrocławskiego i przekazuje go swojemu bratu, Janowi IV.

1468/1472

-(1468/26 IV 1472) Śmierć Małgorzaty (Machny).

1471

📖
We czwartek, dnia dwudziestego piątego lipca, Władysław, nowo obrany król czeski, wyjechawszy z Krakowa, puścił się w podróż do Czech. [...] Byli w orszaku Władysława trzej biskupi, Mikołaj kamieniecki, Wincenty chełmiński i Paweł laodycejski, sześciu książąt śląskich, jako to, Przemysław toszecki, Wacław rybnicki, Jan raciborski, Kazimierz cieszyński, Jan gliwicki i Jan zatorski [...] - Kronika Jana Długosza
-(25 VII-VIII/IX) Przemysław (wraz z bratem Janem) bierze udział w wyprawie królewicza polskiego Władysława Jagiellończyka, w celu objęcia tronu czeskiego.

1479

-(VI) Przemysław (wraz bratem Janem) bierze udział w zjeździe pokojowym Władysława Jagiellończyka z Maciejem Korwinem w w Ołomuńcu.
-(12 VIII) Złożenie (w Ołomuńcu) hołdu lennego Maciejowi Korwinowi.

1484

-(XII) Śmierć Przemysława toszeckiego w Toszku (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry