władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccySiemowit III Starszy

Siemowit III Starszy (Trojdenowic, mazowiecki)

Względem swoich poddanych był wielce okrutny i często tak od szlachty, jak i od ludu wymagał niesłychanie wysokich, prawie niemożliwych podatków. Był bardzo rozrzutny i szczodry i rozdawał hojnie podarunki cudzoziemcom.
Kronika Janka z Czarnkowa
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Trojden I czerskiMaria, córka Jerzego I Lwowicza, księcia halickiego
życie
1316/1325 - 16/17 VI 1381 (Płock)
małżeństwa
 1. ok.1341/45 - 1356/57: Eufemia, córka Mikołaja II, księcia opawskiego
 2. 1356/57 - 1368/70: Anna, córka Mikołaja Małego ziębickiego albo Bolka II ziębickiego
  • Kronika Janka z Czarnkowa przedstawia ją jako córkę Władysława, księcia ziębickiego - władca taki jednak nie istniał
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Anna (1344/46 - po 16 III 1403)
  Janusz (ok.1346 - 8 XII 1429)
  Eufemia (ok.1347/57 - 21 VI 1418/9 XII 1424)
  Siemowit (ok.1353/56 - 6? I 1426)
  Małgorzata (1353/56 - po 14 VIII 1409)
 2. syn (Stanisław Siemowit?) (1357/66 - przed 14 III 1378)
  syn (1358/67 - przed 14 III 1378)
  • Janko z Czarnkowa wspomina w swej kronice o księżniczce ziębickiej z której [Siemowit] spłodził trzech synów; w żadnym innym źródle dwaj synowie nie występują; zapewne zmarli w niemowlęctwie
  Henryk (1368/70 - zima 1392/93 albo 7 V 1393)
panowanie
1341-1345: Czersk, Liw, Warszawa (współrządy)
1345-1349: Ciechanów, Czersk, Liw, Łomża, Rawa, Warszawa (współrządy)
1349-1351: Czersk, Liw, Rawa
1351-1351/53: Czersk, Gostynin, Liw, Rawa, Sochaczew
1351/53-1355: Czersk, Gostynin, Liw, Rawa
1355-1370: Ciechanów, Czersk, Gostynin, Liw, Rawa, Sochaczew, Warszawa
1370-1373/74 (formalnie do 1381): Mazowsze
1373/74-1381: Gostynin, Płock, Sochaczew, Wyszogród

1341

-(13 III) Śmierć Trojdena I czerskiego.

ok. 1341/1345

-(13 VII 1343/1345 ?) Małżeństwo z Eufemią, córką Mikołaja II, księcia opawskiego.

1343

📖
Książęta Ziemowit [II] wiski, i drugi Ziemowit [III] czerski, Bolesław [III] płocki i mazowiecki, Kazimierz [III] gniewkowski i Władysław łęczycki, tudzież panowie ziem krakowskiej i wielkopolskiej, obywatele na koniec miasta Krakowa, Poznania, Sandomierza, Sącza, Kalisza, Włocławka i Brześcia, przystąpili do tego przymierza i zatwierdzili je na piśmie. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII) Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu.

1345

📖
18 lutego roku Pańskiego 1345 zmarł książę Siemowit w Wiskitkach. - Kalendarz czerwiński
-(18 II) Śmierć stryja Siemowita II rawskiego.

1346

-Siemowit i Kazimierz składają hołd lenny królowi czeskiemu, Karolowi IV.

1348

-Zerwanie związku z Czechami przez Trojdenowiców.

1349

-Podział władztwa pomiędzy Siemowitem i Kazimierzem.

1350

-(13 V) Kazimierz Wielki zawiera układ sojuszniczy z królem duńskim Waldemarem, a pośród swoich sojuszników wymienia Siemowita i Kazimierza.
-(18-19 V) Zjazd książąt mazowieckich z Kazimierzem Wielkim w Sulejowie (dotyczący zagrożenia ze strony Litwy).
-(20 V) Kazimierz Wielki rozbija oddział Litwinów pod Żukowem k. Sochaczewa (na terenie księstwa mazowieckiego).
-Wojna z Litwinami o Ruś.

1351

📖
Alić naostatek Kazimierz król Polski, wsparty posiłkami Ludwika króla węgierskiego, ruszył z wielką wyprawą przeciw Litwinom, a pobiwszy ich wojska, opanował zamek i ziemię włodzimierską, a nadto księcia litewskiego Kiejstuta w stoczonej z nim z osobna bitwie pojmał jeńcem. Ten z wszystkimi bracmi swoimi, książętami litewskimi, i krajami które mu podlegały, obiecawszy przyjąć chrzest i wiarę chrześciańską, do czego przysięgą się zobowiązał, łaskawego i uczciwego doznał od obu królow obejścia, ale potem, złamawszy przysięgę, nocną poru umknął do Litwy. [...]
Umarł na tej wyprawie dnia dziewiętnastego sierpnia Bolesław książę mazowiecki i płocki, syn Wańka; zwłoki jego odprowadzono do Płocka i w tamtejszym kościele pochowano. - Kronika Jana Długosza
-(lato) Zbrojna wyprawa polsko-węgierska przeciwko Litwie.

1351/1353

-(18 IX 1351/24 II 1353) Siemowit i Kazimierz warszawski dokonują podziału ziem przejętych po śmierci Bolesława III płockiego.

1352

-Kazimierz Wielki przekazuje Siemowitowi i Kazimierzowi ziemię płocką w zastaw (za 2000 grzywien).

1352/1353

-(11 IX 1352/24 II 1353) Siemowit i Kazimierz zostają lennikami Kazimierza Wielkiego.

1355

-(IV) Zjazd w Cieszynie z Kazimierzem I cieszyńskim.
-Najazd krzyżacki na Mazowsze.
📖
Ponadto, w roku Pańskim 1355 zmarł w Płocku książę Kazimierz, syn Trojdena, księcia Mazowsza. - Spominki płockie
---
Kazimierz książę mazowiecki, syn Trojdena księcia mazowieckiego, dnia dwudziestego szóstego listopada zakończył życie: pochowano go w kościele płockim. - Kronika Jana Długosza
-(26 XI albo 5 XII) Śmierć brata Kazimierza I warszawskiego.

1356/1357

-Śmierć Eufemii.
-(lato 1356/18 XII 1357) Małżeństwo z Anną, córką Mikołaja Małego ziębickiego albo Bolka II ziębickiego.

1358

-(VIII) Umowa graniczna (zawarta w Grodnie) z księciem litewskim, Kiejstutem.

1359

-(14 II) Zjazd z Kazimierzem Wielkim w Łowiczu.

1363

-(V) Uczestnictwo w krakowskich uroczystościach ślubnych Elżbiety (wnuczki Kazimierza Wielkiego) z cesarzem Karolem IV Luksemburskim.

1364

-(2 VI ?) Śmierć Elżbiety Giedyminówny, wdowy po Wacławie płockim.-(IX) Siemowit bierze udział w krakowskim zjeździe monarchów.

1366

-(lato) Udział w wyprawie wołyńskiej Kazimierza Wielkiego.

1368

-Najazd litewski na Mazowsze.

1368/1370

-Śmierć Anny.

1369

-(1-13 IV) Zjazd z Kazimierzem Wielkim, Henrykiem VI Starszym, Kazimierzem IV słupskim, Przemysławem Noszakiem i Wacławem niemodlińskim w Płocku, a następnie w Łowiczu.

1370

📖
Ziemowit książę mazowiecki, dowiedziawszy się o śmierci Kazimierza króla polskiego [...] ubiegł natychmiast zamki Płock, Rawę, Wyszogród, Gostynin i Sochaczew, i takowe pod swą zwierzchność zagarnął, tym łatwiej, że ich starostowie i dzierżawcy, jużto spowodowani nakazem króla Kazimierza, wydanym przezeń za życia, już datkami i obietnicami Ziemowita księcia mazowieckiego ujęci, sami dobrowolnie nachylili się pod jego władzę. - Kronika Jana Długosza
-(5 XI) Śmierć Kazimierza Wielkiego.

1371

-(/23 XI) Zawarcie antykrzyżackiego porozumienia z książętami litewskimi.

ok. 1371

-Siemowit podejmuje (nieudane) zabiegi dyplomatyczne w kurii papieskiej o doprowadzenie do chrystianizacji Litwy.

1372-1374

📖
Gdy roku tego [1373] i poprzedniego, niektórzy Mazowszanie, zwłaszcza Pietrasz, syn Krystyna, wojewody płockiego, za zgodą, jak powiadał, Siemowita księcia mazowieckiego, w powiecie łowickim wielkie szkody, grabieże i łupiestwa czynili, arcybiskup Jarosław, nie mogąc tego księcia prośbami skłonić, aby swoich ziemian od tych łupiestw powstrzymał, obłożył całą ziemię mazowiecką ogólnym interdyktem i nie wcześniej zdjął, aż ogromnie przerażeni, oddali jemu i kościołowi jego gnieźnieńskiemu, za szkody wyrządzone, pewne wsie A. i B., na wieczne kościoła posiadanie i nadania te dostatecznie przywilejami potwierdzili. - Kronika Janka z Czarnkowa
-Konflikt z arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią ze Skotnik (spowodowany uciążliwymi najazdami poddanych Siemowita na ziemię łowicką).

1373

-(12 V) Lokacja Ostrołęki na prawie chełmińskim.

1373/1374

-(12 V 1373/5 I 1374) Wydzielenie dzielnic synom Januszowi i Siemowitowi.

1377

-(27 IV) Powstaje Statut Sochaczewski - kodyfikacja prawa sądowego Mazowsza.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Mszczonowa.

1378

-(III) Siemowit (wraz z synami Januszem, Siemowitem i Henrykiem) potwierdza przywileje biskupstwa płockiego.

1379

-(VII) Zjazd w Płocku z Władysławem Opolczykiem i Henrykiem VII z Blizną, księciem brzeskim.
-(23 IX) Siemowit ustanawia nowe zasady podziału władztwa mazowieckiego pomiędzy synów Janusza i Siemowita, które mają wejść w życie po jego śmierci.

ok. 1380

📖
[...] książę mazowiecki na krótko przed swoją śmiercią, wysłał wojsko z rozkazem, aby napadło na ziemię arcybiskupią łowicką i obiegło zamek Łowicz. Wojsko to, przybywszy do pewnej wsi arcybiskupiej, imieniem N., rozłożyło się w niej i zniszczyło ją do szczętu. - Kronika Janka z Czarnkowa
-Najazdy niszczycielskie na dobra arcybiskupie w ziemi łowickiej.

1380

-(12 II) Udział w zjeździe w Zwoleniu dotyczącym warunków przyszłego małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem.

1381

📖
Tegoż roku [1381 - przyp. wł.], dnia 17 miesiąca czerwca, odszedł do Chrystusa, na zamku swoim w Płocku, Siemowit, książę całego Mazowsza, syn Trojdena, niegdyś księcia mazowieckiego. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(16/17 VI) Śmierć Siemowita III Starszego w Płocku.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry