Władysław II Jagiełło

(lit. Jogaila Algirdaitis)
Wzrostu był mizernego, twarzy ściągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, prawie całkiem łysą, oczy czarne i małe, niestatecznego wejrzenia i ciągle biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyję długą.
Kronika Jana Długosza
rodzice
Olgierd Giedyminowicz, wielki książę litewskiJulianna, córka Aleksandra, księcia twerskiego
życie
ok.1351 - 1 VI 1434 (Gródek)
małżeństwa
 1. 1386 - 1399: Jadwiga Andegaweńska; w 1997 roku kanonizowana przez papieża Jana Pawła II
  • 16 X 1384 - katedra w Krakowie
 2. 1402 - 1416: Anna, córka Wilhelma, hrabiego Cilly, wnuczka Kazimierza III Wielkiego
  • 25 II 1403 - katedra w Krakowie
 3. 1417 - 1420: Elżbieta, córka Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego, wdowa po Wincentym Granowskim, staroście generalnym Wielkopolski
  • 19 XI 1417 - katedra w Krakowie
 4. 1422 - 1434: Zofia (Sonka), córka Andrzeja, księcia holszańskiego
  • 5 III 1424 - katedra w Krakowie
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Elżbieta Bonifacja (22 VI 1399 - 13 VII 1399)
 2. Jadwiga (8 IV 1408 - 8 XII 1431)
 3. Władysław (31 X 1424 - 10 XI 1444)
  Kazimierz (16 V 1426 - 2 III 1427)
  Kazimierz (29 XI 1427 - 7 VI 1492)
terytoriumpoprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
LitwaOlgierd Giedyminowicz (ojciec)1377 - 1381Kiejstut Giedyminowicz (stryj)
Kiejstut Giedyminowicz (stryj)1382 - 1401Witold Kiejstutowicz (brat stryjeczny)
PolskaJadwiga Andegaweńska1386 - 1434 (♔ 1386)Władysław III Warneńczyk (syn)

1383

-(18 IV) Przywilej dla kupców lubelskich (nadany wraz z bratem Skirgiełłą).

1385

-(18 I) Poselstwo litewskie prosi o rękę Jadwigi Andegaweńskiej dla Jogaiły.
-(14 VIII) Pertraktacje polsko-litewskie, zakończone układem w Krewie.
-(/12 XII) Spotkanie z Siemowitem IV (w Wilnie?).

1386

-(11 I) Możni polscy (na zjeździe w Wołkowysku) akceptują Jogaiłę jako męża Jadwigi Andegaweńskiej i przyszłego króla Polski.
-(I-II) Zjazd szlachty w Lublinie.-(15 II) Chrzest Jogaiły w obrządku rzymskim (przyjmuje imię Władysław).
-(18 II) Małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską.
-(4 III) Władysław Jagiełło zostaje koronowany.
-(10 VII) Spotkanie z Władysławem Opolczykiem w Niepołomicach.-(/15 VII) Władysław Opolczyk przejmuje zarząd nad Rusią Halicką z nadania królowych węgierskich, Elżbiety Bośniaczki i Marii Andegaweńskiej.
-(jesień) Wyjazd na Litwę w celu przeprowadzenia chrystianizacji kraju.

1386-1388

-Potwierdzenie przywilejów szlachty i duchowieństwa polskiego.

1387

-(I-III) Wyprawa Jadwigi Andegaweńskiej na Ruś Halicką.-(17 II) Fundacja biskupstwa dla Litwy w Wilnie.-(20-22 II) Walny zjazd bojarów litewskich w Wilnie.-(22 III) Lokacja Wilna na prawie magdeburskim.
-(wiosna) Przyłączenie Połocka do Litwy.
-(28 IV) Władysław powierza zarząd Litwy bratu Skirgielle.
-(VIII) Witold (z posiłkami polskimi) zdobywa Halicz.
-Janusz I Starszy składa hołd lenny Władysławowi.
-(26 IX) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Piotra I Mucata we Lwowie.

1387/1388

-Siemowit IV obejmuje lenno w postaci ziemi bełskiej (Bełz, Lubaczów, Busk i Horodło) z nadania Władysława.

1388

-Władysław obiecuje przekazanie Bydgoszczy (pozostającej w rękach Władysława Opolczyka) książętom słupskim.
-(29 II) Przywilej piotrkowski.
-(IV) Zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem Zöllner w Toruniu.
-(VIII) Zjazd książąt litewskich w Krakowie.
-(26 XII) Śmierć Bodzęty, arcybiskupa gnieźnieńskiego.

1389

-(14-16 V) Zjazd w Niepołomicach z Władysławem Opolczykiem i Siemowitem IV.
-(16 V) Nieudana próba opanowania zamku wawelskiego przez Władysława Opolczyka (?).-(VI) Nieudany polsko-litewsko-krzyżacki zjazd pokojowy w Nidzicy.
-Władysław mianuje polskiego dostojnika Klemensa z Moskorzowa starostą generalnym Litwy i obsadza Wilno polską załogą.
-Próba uzależnienia Nowogrodu Wielkiego i Pskowa.-Przywilej lokacyjny dla miasta Przemyśla.

1390

-Wojna domowa na Litwie (pomiędzy Witoldem i Skirgiełłą).-(IV) Lenno Siemowita IV w ziemi bełskiej zostaje uszczuplone przez Władysława o Horodło i powiat krzeszowski.
-Przymierze z hospodarem wołoskim Mirczą.
-(2 XI) Hołd lenny Warcisława VII, księcia wołogosko-słupskiego.
-Sojusz z królem czeskim Wacławem IV Luksemburskim.
-Lokacja Brześcia Litewskiego na prawie magdeburskim.
-(XI) Rezygnacja Klemensa z Moskorzowa ze stanowiska wielkorządcy Litwy.

1390-1391

-Konflikt z Konradem II oleśnickim i Henrykiem VII Średnim Rumpoldem.

1391

-Traktat handlowy z Bogusławem VIII słupskim.
-(5-7 V) Władysław Opolczyk zastawia Krzyżakom Złotorię nad Drwęcą.
-(22 VII) Władysław przyrzeka (w Nowym Korczynie) Skirgielle, iż nie odda nikomu bez jego zgody Wilna, Witebska, Grodna i Merecza.-(VIII-X) Wojna z Władysławem Opolczykiem.-(IX) Witold i Krzyżacy (dowodzeni przez wielkiego mistrza Konrada Wallenroda) najeżdżają Litwę.

1392

-(I) Niszczycielskie najazdy Witolda i Krzyżaków na okolice Lidy.
-(wiosna) Władysław wysyła Henryka Mazowieckiego, biskupa płockiego, do Witolda w tajnej misji pokojowej (z propozycją odstąpienia od Krzyżaków w zamian za zwrot ojcowizny).-(28 VI) Śmierć brata Wigunta Aleksandra.-(27 VII) Władysław Opolczyk zastawia Krzyżakom ziemię dobrzyńską.-(4 VIII) Ugoda ostrowska.-Przywilej lokacyjny dla miasta Chełmu.
-(XII) Władysław Jagiełło wyłącza z lenna Siemowita IV w ziemi bełskiej powiat hrubieszowski i podhorajski.

1393

-(5 I) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Romana I.
-(21 I/III) Wojna z Władysławem Opolczykiem.-Warcisław VII wołogosko-słupski obejmuje od Władysława lenno w postaci Nakła.
-(VIII/XI) Wyprawa wojsk polskich (dowodzonych przez Spytka z Melszyna i Jana z Tęczyna) na Strzelce, należące do bratanków Opolczyka.-(V) Fedor Lubartowicz, książę Siewierska składa w Wiślicy hołd Władysławowi.

1394

-(I/22 II) Udana obrona zamku w Pławniowicach przed wojskami opolskimi.
-(10 IV) Zawarcie rozejmu z książętami opolskimi (w Głogówku).
-(24 IV) Biskup kujawski Henryk składa (w Poznaniu) przyrzeczenie wierności Władysławowi.
-Nieudana wyprawa krzyżacka na Litwę.

1395

-(III) Układ z książętami zachodniopomorskimi w sprawie popierania Ottona II (syna Świętobora I szczecińskiego) na arcybiskupstwo ryskie.
-(10 IX) Przymierze z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem I (zawarte w Sandomierzu).

1396

-(28 V) Hospodar wołoski Wład I Uzurpator podporządkowuje się Władysławowi.
-(14 VII/) Wojska polskie pod dowództwem Spytka z Melszyna (wspierane przez oddziały Ludwika brzeskiego) uderzają na księstwo opolskie.-Przekazanie śląskich posiadłości Władysława Opolczyka Spytkowi z Melszyna.

1397

-(12 VI) Zjazd z książętami śląskimi w Łubnicach.-(10-15 VII) Zjazd Władysława i Jadwigi z Zygmuntem Luksemburskim w Starej Wsi na Spiszu (w sprawie pokoju pomiędzy Polską i Węgrami i planu utworzenia ligi antytureckiej).-Rycerstwo ziemi chełmińskiej zawiązuje Związek Jaszczurczy (o charakterze konfederacji), dążący do połączenia ziemi chełmińskiej z Polską.

1398

-(28 V) Siemowit IV potwierdza odbiór 10000 kop groszy praskich (zgodnie z układem krakowskim z Jadwigą z 1385 roku) i wycofuje się z Brześcia Kujawskiego.

1399

-(17 VII) Śmierć Jadwigi Andegaweńskiej.
-Ponowne złożenie przysięgi wierności Władysławowi Jagielle przez panów polskich.
-Klęska wojsk Witolda w bitwie z Tatarami nad rzeką Worsklą.
-Osadzenie Świdrygiełły na Podolu zachodnim przez Władysława Jagiełłę.

1400

-(26 VII) Odnowienie i reforma Akademii Krakowskiej (jako Collegium Jagiellonicum).

1400-1401

-Wyprawy krzyżackie na Litwę.

1401

-(18 I i 11 III) Unia wileńsko-radomska.
-Przymierze z Barnimem V słupskim.

1402

-(29 I) Małżeństwo z Anną, córką Wilhelma, hrabiego Cilly.
-(12 III) Przysięga wierności hospodara mołdawskiego Aleksandra Dobrego.

1403

-Papież Bonifacy IX wydaje bullę zabraniającą Krzyżakom podbojów Litwy.
-Władysław zawiera układ rozejmowy z Krzyżakami.
-Powstanie Collegium Juridicum w Krakowie.
-Lokacja Łukowa na prawie magdeburskim.
-(29 VIII) Hołd lenny Bogusława VIII słupskiego.

1404

-(22-23 V) Zawarcie układu pokojowego z Krzyżakami w Raciążu (ew. Raciążku).-(1 VIII) Hołd lenny Aleksandra Dobrego, hospodara mołdawskiego (złożony w Kamieńcu Podolskim).
-(11 XI) Władysław, za zgodą szlachty i duchowieństwa, uchwala (w Nowym Mieście Korczynie) podatek dziesiętnego grosza na wykup ziemi dobrzyńskiej.

1405

-Wykupienie ziemi dobrzyńskiej od Krzyżaków (w Toruniu).

1407

-Zajścia antyżydowskie w Krakowie (spowodowane pogłoskami o mordzie rytualnym dziecka chrześcijańskiego).

1408

-Władysław zostaje włączony do rycerskiego Zakonu Smoka i odznaczony Orderem Zakonu Smoka przez króla węgierskiego, Zygmunta Luksemburskiego.
-(jesień) Zjazd z Witoldem w Nowogródku (dotyczący wspólnych działań wojennych przeciwko Krzyżakom).
-Przywilej lokacyjny dla miasta Kowna.

1409

-(V) Wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi.
-(VII) Zjazd w Łęczycy.
📖
W roku Pańskim 1409 z powodu wielu szkód i strat, jakie wyrządzili Polacy, Litwini i Żmudzini panom ziemi pruskiej, wielki mistrz Ulryk z Jungingen, za zgodą swoich dostojników wypowiedział wojnę królowi Władysławowi i Witoldowi, wielkiemu księciu litewskiemu. - kontynuacja Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(6 VIII) Zakon Krzyżacki wypowiada wojnę Polsce (tzw. Wielka Wojna).
📖
[Ulryk von Jungingen] w piątek po Wniebowstąpieniu Najświętszej Dziewicy z wyjątkowo wielkim wojskiem wkroczył do ziemi dobrzyńskiej i zniszczył ją prawie doszczętnie. Tym razem komturzy Tucholi i Człuchowa weszli z silnym oddziałem wojska do ziemi zwanej Krajną, i całą obrócili w popiół, zaś zamki Sępólno, Kamień Krajeński, Bydgoszcz zburzyli. - kontynuacja Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(14 VIII) Krzyżacy wkraczają do ziemi dobrzyńskiej.-Włączenie biskupstwa wileńskiego w skład metropolii gnieźnieńskiej.
-(30 XI-7 XII) Zjazd z Witoldem w Brześciu Litewskim.

1410

-(15 II) Bojkot stronniczego werdyktu rozjemczego Wacława IV Luksemburskiego przez stronę polską i litewską.
-(21 IV) Król Węgier, Zygmunt Luksemburski wypowiada Polsce wojnę.
-(9 VII) Połączone siły polsko-litewsko-rusko-tatarskie wkraczają do państwa zakonnego w okolicy Lidzbarka (Welskiego).-(X) Zajęcie ziemi sądeckiej przez Zygmunta Luksemburskiego.-(9 XI) Władysław zawiera w Nieszawie układ rozejmowy z Krzyżakami.

1411

-(31 I) Krzyżacy zobowiązują się do wypłacenia wysokich odszkodowań wojennych.
-(1 II) Władysław zawiera układ pokojowy z Krzyżakami w Toruniu.

1412

-(12-15 III) Pokojowy zjazd polsko-węgierski w Lubowli na Spiszu.
📖
Gdy na koniec Zygmunt król rzymski i węgierski pomiarkował, że Władysław król Polski począł wzdychać do powrotu, [...] posłał mu i oddał [...] koronę złotą Królestwa Polskiego, którą niegdyś Otto cesarz Bolesława pierwszego króla polskiego był koronował; niemniej berło i jabłko złote i miecz szczerbiec, Żórawiem zwany, z innymi rozlicznymi klejnotami tegoż królestwa, które Elżbieta starsza siostra Kazimierza króla polskiego, a matka Ludwika króla węgierskiego, wywiozła była do Węgier, kiedy Ludwik w obu tych królestwach panował, bojąc się, aby z hańbą i sromotą syna jej, króla Ludwika, niedbale w Polsce sprawującego rządy, Polacy innego sobie nie obrali króla. - Kronika Jana Długosza
-(24 V-24 VI) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Budzie i Koszycach.-Przeniesienie stolicy metropolitalnej z Halicza do Lwowa.
-(IX) Zjazd z Witoldem w Hrubieszowie.

1413

-(2 X) Unia w Horodle.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Ujścia.

1413-1417

-Chrystianizacja Żmudzi.

1414

-(IV) Zjazd w Grabiach.
📖
Z Buku przybył król Władysław do Kościana, gdzie czekający już na jego przyjazd dwaj książęta śląscy, Konrad [IV] Starszy oleśnicki i Wacław książę żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], dopraszali się uchylenia jakichś krzywd ze strony Królestwa Polskiego ich księstwom wyrządzonych. Król spomiędzy panów swoich wyznaczył sędziów, którzy by im wymierzyli sprawiedliwość i co było złego naprawili. - Kronika Jana Długosza
-Spotkanie w Kościanie z biskupem wrocławskim Konradem IV Starszym i księciem głogowskim, Wacławem.
-(29 VI) Wybucha wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1416

-(20/21 I) Śmierć Anny Cilly.
-(IV) Przedłużenie rozejmu brodnickiego (do roku 1417).-(VIII) Sobór w Konstancji udziela prawa chrztu Żmudzi biskupom z Polski i Rusi (odmawiając tego prawa Krzyżakom).

1417

-(2 V) Małżeństwo z Elżbietą, córką Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego, wdową po Wincentym Granowskim, staroście generalnym Wielkopolski.

1418

-(IV) Zjazd polsko-krzyżacki w Brześciu.-(X) Zjazd z Krzyżakami pod Wieloną.

1419

-(V) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Koszycach.-(VII) Wojska polsko-litewskie gromadzą się pod Czerwińskiem.-(2 VIII) Władysław zostaje porażony przez piorun.
-Kodyfikacja prawa dla ziemi łęczyckiej.

1420

-(6 I) Zygmunt Luksemburski wydaje (we Wrocławiu) wyrok korzystny dla Zakonu Krzyżackiego.-Zerwanie polsko-węgierskiego traktatu lubowelskiego.
-(9 IV) Władysław funduje Collegium Maius.
-(12 V) Śmierć Elżbiety.
-Statuty synodalne arcybiskupa Mikołaja Trąby.
-(VII) Zjazd możnych w Łęczycy.-(16 VII) Śmierć Wacława IV Luksemburskiego, króla Czech.-(1 IX) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do VIII 1421).
-(zima) Zjazd możnych w Niepołomicach.

1421

-Zjazd możnych w Lublinie.-(IV) Zawarcie przymierza polsko-brandenburskiego.
-(IV) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do roku 1422).
-(jesień) Nieudane pertraktacje z Zygmuntem Luksemburskim (by w zamian za tron czeski zwrócił Polsce Śląsk i zmienił wyrok).

1422

-(7 lub 24 II) Małżeństwo z Zofią, córką Andrzeja, księcia holszańskiego.
-(VI) Pokojowy zjazd z Krzyżakami w Nowej Soli.-(14 VII) Wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna golubska).

1423

-(30 III) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.-(28 X) Przywilej warcki dla szlachty polskiej i litewskiej.

1424

-(III) Krakowski zjazd monarchów (z okazji koronacji Zofii Holszańskiej).-(9 IV) Edykt wieluński przeciw husytom (m.in. zakaz handlu z Czechami).
-(V) Układ (zawarty w Kaliszu) z książętami oleśnicko-kozielskimi w sprawie ochrony pogranicza przed przestępcami i rozbójnikami.

1425

-(VII) Zjazd w Łęczycy z Januszem i Siemowitem IV.-(25 IV) Zjazd w Brześciu Kujawskim (w sprawie sukcesji syna Władysława).-(14 XI) Synowie Siemowita IV, Siemowit V i Kazimierz potwierdzają stosunek wasalny łączący Mazowsze płockie z Koroną Polską.

1426

-(12-20 IV) Wizyta Władysława na Mazowszu (w księstwie Janusza).
-(VI) Zjazd w Łęczycy.-Potwierdzenie układu z książętami oleśnicko-kozielskimi dotyczącego zwalczania rozbojów na pograniczu.
📖
Z Wiślicy zaś pojechał [król] do Sandomierza, gdzie zatrzymał się przez święto Narodzenia N. Maryi. Przybył tam do Króla Jego Miłości Focjusz arcybiskup kijowski, greckiego rodu i wyznania, z licznym i okazałym dworem, w celu załatwionia niektórych spraw swego kościoła, którego król przez dni kilka wspaniale podejmował i hojnymi uczcił darami. Nadto książęta nazowieccy, Ziemowit, Kazimierz [raczej Trojden - przyp. wł.] i Bolesław [raczej Władysław - przyp. wł.], z wszystkimi ziemiami i lennikami swymi, składali Władysławowi królowi polskiemu, siedzącemu w koronie i ozdobach królewskich na majestacie, podle wieży zamku sandomierskiego ustawionym, hołd publiczny wierności i posłuszeństwa. - Kronika Jana Długosza
-(8 IX) Hołd lenny (złożony w Sandomierzu) książąt mazowieckich Siemowita V, Trojdena II i Władysława I.

1427

-(17 VI) Zjazd ruskiej szlachty w Haliczu.-(IX) Zjazd z Witoldem w Horodle.-(XI/XII) Zofia Holszańska składa przysięgę oczyszczającą przed biskupem krakowskim i innymi dostojnikami.

1429

-(6 I-IV) Zjazd w Łucku.

1430

-Hołd lenny Bolesława IV mazowieckiego.
-(4 III) Przywilej jedlneński.
-(VII) Zatrzymanie na granicy posłańców Zygmunta Luksemburskiego wiozących dekrety koronacyjne i Norymberczyków wiozących koronę dla Witolda.-(10 X) Porozumienie z Witoldem z sprawie koronacji.-(27 X) Śmierć Witolda.

1431

-(II) Zjazd w Sandomierzu.
📖
Ponieważ zaś Władysław król polski, jako skołatany już trudami i laty, nie mógł dość czynnie zajmować się wyprawą, a z tego omieszkania wielkie dla wojska wynikały szkody, wyznaczył więc do tej sprawy księcia mazowieckiego Ziemowita, Mikołaja z Michałowa kasztelana krakowskiego, tudzież Spytka z Jarosławia sandomierskiego, Sędziwoja z Ostroroga poznańskiego, Marcina z Kalinowy sieradzkiego, Ścibora łęczyckiego, Jana z Lichena brzeskiego, wojewodów; Jana z Oleśnicy marszałka królestwa polskiego, Wojciecha Malskiego kasztelana łęczyckiogo, Jędrzeja Ciołka podkomorzogo sandomierskiego, i Piotra Niedźwieckiego, na których złożył wszystek ciężar i staranie w prowadzeniu wojny, zleciwszy im, aby czynili i obmyślali co było potrzebnym. - Kronika Jana Długosza
-(VI) Świdrygiełło zawiera przymierze z Zakonem Krzyżackim i hospodarem mołdawskim (zmierzając do uniezależnienia Litwy).-(VIII-IX) Najazd krzyżacki na ziemię dobrzyńską, Kujawy i Wielkopolskę.

1432

-(IV) Zjazd w Sieradzu.-Zawarcie przymierza z księciem słupskim, Bogusławem IX.
-(VII) Antykrzyżackie przymierze z Czechami w Pabianicach.
-Fiasko rozmów pokojowych ze Świdrygiełłą.
-(31 VIII/1 IX) Nieudany zamach na Świdrygiełłę w Oszmianie.-(15 X) Unia w Grodnie.
-Lokacja Łucka na prawie magdeburskim.

1433

-(9 I) Potwierdzenie przywileju jedlneńskiego w Krakowie.
📖
Także przyszła do mnie prawdziwa wieść z Polski, że książęta śląscy, jako książę Kantner [Konrad V Kantner oleśnicki], książę Henryk [IX Starszy głogowski], książę Jan z Żagania i Biały książę [Konrad VII Biały oleśnicki], byli w niedzielę po Wielkiej Nocy u króla polskiego w Kaliszu i całkiem się zjednoczyli oraz przyłączyli do króla z odpowiedzią albo przyrzeczeniem na Zielone Świątki wysłać także pewną czeladź. Jeśli Polacy tak bardzo się do wojny szykują i tu o ludzi starają, to może przynieść Waszej Łaskawości pewne szkody. - fragment listu szpiega krzyżackiego Piotra Czane do wielkiego mistrza
-(19 IV) Zjazd w Kaliszu.-(VI-XII) Polsko-husycka wyprawa na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

1434

-(I) Władysław uznaje wyniesienie Zygmunta Kiejstutowicza na tron litewski.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Włodzimierza.
-(1 VI) Śmierć Władysława II Jagiełły w Gródku.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry